தடுப்பு கட்டுப்பாடுகள்

இழப்பு அல்லது பிழை ஏற்படாமல் இருக்க தடுப்பு கட்டுப்பாடுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. தடுப்புக் கட்டுப்பாடுகளின் எடுத்துக்காட்டுகள் பிரிக்கப்பட்ட கடமைகள் மற்றும் சொத்துக்களின் உடல் பாதுகாப்பு. இந்த கட்டுப்பாடுகள் பொதுவாக ஒரு செயல்பாட்டில் ஒருங்கிணைக்கப்படுகின்றன, இதனால் அவை தொடர்ச்சியான அடிப்படையில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இழப்பின் தீவிரம் மிக அதிகமாக கருதப்படும்போது அவை குறிப்பாக பொதுவானவை, இதனால் அவற்றின் திணிப்பு இதுவரை நிகழும் எந்தவொரு இழப்பிற்கும் நிகழ்தகவைக் குறைக்கும்.