பங்களிப்பு அணுகுமுறை

பங்களிப்பு அணுகுமுறை என்பது வருமான அறிக்கைக்கு பயன்படுத்தப்படும் விளக்கக்காட்சி வடிவமாகும், அங்கு அனைத்து மாறி செலவினங்களும் ஒரு பங்களிப்பு விளிம்பை அடைவதற்காக வருவாயிலிருந்து கழிக்கப்படுகின்றன, அதன் பிறகு அனைத்து நிலையான செலவுகளும் நிகரத்திற்கு வருவதற்கு பங்களிப்பு விளிம்பிலிருந்து கழிக்கப்படுகின்றன. லாபம் அல்லது இழப்பு. பங்களிப்பு அணுகுமுறையின் கீழ் வருமான அறிக்கையின் வடிவம் பின்வருமாறு: