கெடுதல்

கெடுதல்உற்பத்தி செயல்முறையிலிருந்து எழும் கழிவு அல்லது ஸ்கிராப் ஆகும். விருந்தோம்பல் துறையில் பயன்படுத்தப்படும் உணவு போன்ற குறுகிய ஆயுட்காலம் கொண்ட மூலப்பொருட்களுக்கு இந்த சொல் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இயல்பான கெடுதல் என்பது உற்பத்தியால் ஏற்படும் கழிவு அல்லது ஸ்கிராப்பின் நிலையான அளவு, அதைத் தவிர்ப்பது கடினம். எடுத்துக்காட்டாக, உலோகத் தாளில் இருந்து பகுதிகளை முத்திரை குத்துவது தவிர்க்க முடியாமல் சில உலோகங்கள் பயன்படுத்த முடியாததாகிவிடும். அசாதாரண கெடுதல் சாதாரண அல்லது எதிர்பார்க்கப்படும் கெடுக்கும் விகிதத்தை மீறுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, அதிகப்படியான உணவை ஒரு வாடிக்கையாளருக்கு வழங்க முடியாது, அதற்கு பதிலாக அசாதாரண கெட்டுப்போதல் என வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

கணக்கியலில், பொருட்களின் நிலையான செலவில் சாதாரண கெடுதல் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது, அதே நேரத்தில் அசாதாரண கெட்டுப்போனது செலவுக்கு விதிக்கப்படுகிறது. இதன் பொருள் சாதாரண கெட்டுப்போகும் செலவு ஆரம்பத்தில் ஒரு சொத்தாக பதிவு செய்யப்பட்டு பின்னர் ஒரு காலகட்டத்தில் செலவிடப்படும்.