உறவினர் விற்பனை மதிப்பு முறை

ஒப்பீட்டு விற்பனை மதிப்பு முறை என்பது எந்தெந்த பொருட்கள் விற்கப்படும் விலைகளின் அடிப்படையில் கூட்டு செலவுகளை ஒதுக்க பயன்படும் ஒரு நுட்பமாகும். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு தயாரிப்பு செயல்முறை இரண்டு தயாரிப்புகளை உருவாக்குவதற்கு costs 100 செலவுகளைச் செய்கிறது, அவற்றில் ஒன்று (தயாரிப்பு A) $ 400 க்கும் மற்றொன்று (தயாரிப்பு B) $ 100 க்கும் விற்கப்படும். இந்த முறையின் கீழ், $ 100 கூட்டு செலவில் 80% தயாரிப்பு A க்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. கணக்கீடு:

Joint 100 கூட்டு செலவு x ($ 400 ($ 400 + $ 100)) = $ 80

Joint 100 கூட்டு செலவில் மீதமுள்ள 20% தயாரிப்பு B க்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. கணக்கீடு:

Joint 100 கூட்டு செலவு x ($ 100 ($ 400 + $ 100)) = $ 20

இதன் விளைவாக ஏற்படும் செலவு ஒதுக்கீடு தயாரிப்புகள் முழுவதும் செலவுகளை சமமாக பரப்புகிறது, இதன் விளைவாக ஒவ்வொரு தயாரிப்புக்கும் ஏறக்குறைய ஒரே ஓரங்கள் கிடைக்கும். இருப்பினும், ஒதுக்கீடு புள்ளியின் பின்னர் ஒவ்வொரு தயாரிப்புக்கும் ஏற்படும் செலவுகளைப் பொறுத்து தயாரிப்பு விளிம்புகள் இன்னும் மாறுபடலாம்.