தாங்கக்கூடிய விலகல் வீதம்

தாங்கக்கூடிய விலகல் வீதம் தணிக்கை மாதிரியில் அனுபவித்த மிகப்பெரிய சதவீத மாறுபாடாகும், இது ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டுப்பாட்டை நம்புவதற்கு ஒரு தணிக்கையாளர் ஏற்றுக்கொள்வார். இந்த நுழைவு மதிப்பை விட விலகல் வீதம் அதிகமாக இருந்தால், தணிக்கையாளர் கட்டுப்பாட்டை நம்ப முடியாது.