தணிக்கை திறன்

தணிக்கை என்பது ஒரு வாடிக்கையாளரின் நிதி பதிவுகள் மற்றும் நிதி அறிக்கைகள் பற்றிய விரிவான பரிசோதனையை அடைவதற்கான தணிக்கையாளரின் திறனைக் குறிக்கிறது. பின்வரும் நிபந்தனைகள் இருக்கும்போது தணிக்கை ஈடுபாடு அதிக அளவு தணிக்கை செய்யக்கூடியது:

  • வாடிக்கையாளரின் நிதி பதிவுகள் நன்கு ஒழுங்கமைக்கப்பட்டவை மற்றும் முழுமையானவை

  • வாடிக்கையாளரின் பணியாளர்கள் தணிக்கையாளருடனான நடவடிக்கைகளில் வெளிப்படையானவர்கள்

  • கிளையன்ட் உள் கட்டுப்பாட்டின் ஒரு நல்ல அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது