பட்ஜெட் செய்யப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கைகள்

பட்ஜெட் செய்யப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கைகள் முழுமையான நிதிநிலை அறிக்கைகளை உள்ளடக்கியிருக்கலாம், அவை:

  • வருமான அறிக்கை

  • இருப்புநிலை

  • பண புழக்கங்களின் அறிக்கை

  • தக்க வருவாயின் அறிக்கை

இந்த அறிக்கைகள் ஒரு வணிகத்தின் வருடாந்திர பட்ஜெட் மாதிரியிலிருந்து தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. எதிர்காலத்தில் பல்வேறு தேதிகளில் ஒரு வணிகத்தின் நிதி முடிவுகள், நிதி நிலை மற்றும் பணப்புழக்கங்களை மதிப்பிடுவதற்கு அவை பயனுள்ளதாக இருக்கும். புதிய பட்ஜெட் மாதிரியை உருவாக்கும்போது அவை மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும், ஏனெனில் பட்ஜெட் செய்யப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கைகளில் மாதிரியின் மாற்றங்களின் தாக்கத்தை ஒருவர் காணலாம். நிர்வாகக் குழு அதன் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ஏற்ப நிதிநிலை அறிக்கைகளைக் கொண்டுவருவதற்கும், வணிகமானது நிதி மற்றும் செயல்பாட்டு ரீதியாக எதை அடையக்கூடியது என்பதற்கும் மாதிரியின் பல மறு செய்கைகளைச் செய்கிறது.

பட்ஜெட் செய்யப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கைகள் பொதுவாக சுருக்க-நிலை வருமான அறிக்கை மற்றும் இருப்புநிலைக்கு மட்டுமே வரையறுக்கப்படுகின்றன, மேலும் அவை பட்ஜெட் மாதிரியில் தொகுக்கப்படுகின்றன. இறுதி செய்யப்பட்டதும், ஒரு நிறுவனத்தின் கணக்கியல் மென்பொருளுக்குள் உள்ள நிதிநிலை அறிக்கைகளில் ஒவ்வொரு வரி உருப்படிக்கும் பட்ஜெட் தகவல் பட்ஜெட் துறையில் கொண்டு செல்லப்படுகிறது. இதன் விளைவாக "பட்ஜெட் மற்றும் உண்மையான" நிதி அறிக்கைகள், வழக்கமாக பட்ஜெட்டிற்கும் உண்மையான நெடுவரிசைகளுக்கும் இடையிலான மாறுபாட்டைக் கொண்ட ஒரு நெடுவரிசையுடன் இருக்கும். பெரும்பாலான வணிகங்களில், இந்த அறிக்கையிடல் வடிவம் வருமான அறிக்கையுடன் மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது; இருப்புநிலைக்கு "உண்மையான பட்ஜெட் மற்றும் உண்மையான" அறிக்கை இல்லை.

கணக்கியல் ஊழியர்கள் பின்னர் அறிவிக்கப்பட்ட வேறுபாடுகளுக்கான காரணங்களை ஆராய்வார்கள், மேலும் நிதிநிலை அறிக்கைகளுடன் வரும் ஒரு அறிக்கையில் அதிகமான பொருள் மாறுபாடுகளுக்கான அதன் விசாரணைகளின் முடிவுகளையும் உள்ளடக்குகிறது.

வருடாந்திர பட்ஜெட்டை உருவாக்காத ஒரு வணிகத்தில் பட்ஜெட் செய்யப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கைகள் இல்லை. இருப்பினும், அதற்கு பதிலாக ஒரு குறுகிய தூர முன்னறிவிப்பைப் பயன்படுத்தினால், முன்னறிவிக்கப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கைகளை உருவாக்க இந்த முன்னறிவிப்பு பயன்படுத்தப்படலாம், அநேகமாக அடுத்த சில மாதங்கள் அல்லது காலாண்டுகளுக்கு.