முதலாளி FICA போட்டி

முதலாளி FICA போட்டி என்பது ஒரு முதலாளி அரசாங்கத்திற்கு அனுப்ப வேண்டிய சமூக பாதுகாப்பு மற்றும் பணியாளர் ஊதியத்திலிருந்து நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட மருத்துவ வரிகளின் இருமடங்காகும். இதன் பொருள் ஊழியர் அனுப்பிய தொகையில் பாதியை செலுத்துகிறார், மற்ற பாதியை முதலாளி செலுத்துகிறார். FICA சுருக்கெழுத்து பெடரல் பங்களிப்பு காப்பீட்டு சட்டத்தை குறிக்கிறது, இது இந்த பொருந்தக்கூடிய கொடுப்பனவுகள் தேவைப்படும் சட்டமாகும். முதலாளி பொருத்தம் தேவைப்படும் வரிகள்:

  • சமூக பாதுகாப்பு வரி. இது வழக்கமாக ஊழியர் மற்றும் முதலாளி ஆகிய இருவருக்கும் 6.2% வரி ஆகும், இது ஒவ்வொரு காலண்டர் ஆண்டின் தொடக்கத்திலும் பொதுவாக மதிப்பிடப்படும் அதிகபட்ச வருடாந்திர ஊதிய தொப்பி வரை. சமூக பாதுகாப்பு வரி விகிதங்கள் மற்றும் அதிகபட்ச தொப்பிகள் தனி அட்டவணையில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, $ 1,000 மொத்த ஊதியத்தில், ஒரு நிறுவனம் 4 124 ஐ அரசாங்கத்திற்கு அனுப்பும், அதில் $ 62 ஊழியரின் மொத்த ஊதியத்திலிருந்து நிறுத்தப்பட்டது மற்றும் $ 62 நிறுவனம் செலுத்தியது (இது ஒரு செலவாக பதிவு செய்கிறது). பணியாளர் ஊதியத்திலிருந்து நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட தொகை முதலாளியால் ஒரு பொறுப்பாக பதிவு செய்யப்படுகிறது (ஆனால் ஒரு செலவு அல்ல), ஏனெனில் இந்த நிதியை அரசாங்கத்திற்கு அனுப்ப வேண்டிய கடமை முதலாளிக்கு உள்ளது.

  • மருத்துவ வரி. இது ஊழியர் மற்றும் முதலாளி ஆகிய இருவருக்கும் 1.45% வரி, செலுத்தப்பட்ட தொகைக்கு மேல் வரம்பு இல்லை. ஆக, மொத்த ஊதியத்தில் $ 1,000, ஒரு நிறுவனம். 29.00 ஐ அரசாங்கத்திற்கு அனுப்பும், அதில் 50 14.50 ஊழியரின் மொத்த ஊதியத்திலிருந்து நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது மற்றும் 50 14.50 நிறுவனம் செலுத்தியது (இது ஒரு செலவாக பதிவு செய்கிறது). சமூக பாதுகாப்பு வரியைப் போலவே, பணியாளர் ஊதியத்திலிருந்து நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட தொகை முதலாளியால் ஒரு பொறுப்பாக பதிவு செய்யப்படுகிறது (ஆனால் ஒரு செலவு அல்ல), ஏனெனில் இந்த நிதிகளை அரசாங்கத்திற்கு அனுப்ப வேண்டிய கடமை முதலாளிக்கு உள்ளது.