மேல்நிலை உறிஞ்சுதல்

மேல்நிலை உறிஞ்சுதல் என்பது செலவு பொருள்களுக்கு ஒதுக்கப்படும் மறைமுக செலவுகளின் அளவு. மறைமுக செலவுகள் என்பது ஒரு செயல்பாடு அல்லது தயாரிப்புக்கு நேரடியாக கண்டுபிடிக்க முடியாத செலவுகள். தயாரிப்புகள், தயாரிப்பு கோடுகள், வாடிக்கையாளர்கள், சில்லறை கடைகள் மற்றும் விநியோக சேனல்கள் போன்ற செலவுகள் தொகுக்கப்பட்ட பொருட்களே செலவு பொருள்கள். ஒரு நிறுவனத்தின் நிதிநிலை அறிக்கைகளில் காட்டப்பட்டுள்ள பதிவுசெய்யப்பட்ட சரக்குகளில் மேல்நிலை செலவுகளைச் சேர்க்க GAAP மற்றும் IFRS கணக்கியல் கட்டமைப்பின் தேவைக்கு மேல்நிலை உறிஞ்சுதல் அவசியமான பகுதியாகும். உள் மேலாண்மை அறிக்கையிடலுக்கு மேல்நிலை உறிஞ்சுதல் தேவையில்லை, வெளிப்புற நிதி அறிக்கைக்கு மட்டுமே. மறைமுக செலவுகளுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள்:

  • விற்பனை மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் செலவுகள்

  • நிர்வாக செலவுகள்

  • உற்பத்தி செலவுகள்

விற்பனை, மார்க்கெட்டிங் மற்றும் நிர்வாக செலவுகள் பொதுவாக ஏற்படும் காலத்திற்கு செலவிடப்படுகின்றன. இருப்பினும், மறைமுக உற்பத்தி செலவுகள் மேல்நிலை என வகைப்படுத்தப்பட்டு பின்னர் மேல்நிலை உறிஞ்சுதல் மூலம் தயாரிப்புகளுக்கு விதிக்கப்படும்.

மேல்நிலை உறிஞ்சுதல் பின்வரும் படிகளை உள்ளடக்கியது:

  1. மறைமுக செலவுகளை வகைப்படுத்தவும். விரும்பிய ஒதுக்கீட்டின் வகையைப் பொறுத்து, சில செலவுகள் மேல்நிலைகளில் சேர்க்கப்படலாம், மற்றவர்கள் அவ்வாறு செய்யக்கூடாது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு தயாரிப்புக்கான மேல்நிலை உறிஞ்சுதல் சந்தைப்படுத்தல் செலவுகளை உள்ளடக்காது, ஆனால் சந்தைப்படுத்தல் செலவுகள் ஒரு விநியோக சேனலுக்கான உள் செலவு அறிக்கையில் சேர்க்கப்படலாம்.

  2. மொத்த செலவுகள். அடையாளம் காணப்பட்ட செலவுகளை செலவுக் குளங்களாக மாற்றவும். ஒவ்வொரு செலவுக் குளத்திற்கும் வெவ்வேறு ஒதுக்கீடு அடிப்படை இருக்க வேண்டும். எனவே, ஒரு வசதி தொடர்பான மறைமுக செலவுகள் பயன்படுத்தப்பட்ட சதுர காட்சிகளின் அடிப்படையில் ஒதுக்கப்பட்ட செலவுக் குளமாக ஒருங்கிணைக்கப்படலாம்.

  3. ஒதுக்கீடு தளத்தை தீர்மானிக்கவும். செலவு பொருளுக்கு மேல்நிலை ஒதுக்கப்படும் அடிப்படையாகும். எடுத்துக்காட்டாக, பயன்படுத்தப்படும் சதுர காட்சிகளின் அடிப்படையில் வசதி செலவுகள் ஒதுக்கப்படலாம், அதே நேரத்தில் உழைப்பு தொடர்பான மறைமுக செலவுகள் நேரடி உழைப்பின் அடிப்படையில் ஒதுக்கப்படலாம்.

  4. மேல்நிலை ஒதுக்க. ஒதுக்கீடு தளத்தை மேல்நிலை விகிதத்திற்கு வருவதற்கு செலவுக் குளத்தில் சேர்க்கப்பட்ட மொத்த மேல்நிலைத் தொகையாக பிரிக்கவும்.

மேல்நிலை உறிஞ்சுதல் என்பது மேல்நிலை வீதத்தின் சேர்க்கை மற்றும் செலவு பொருளின் ஒதுக்கீடு தளத்தின் பயன்பாட்டை அடிப்படையாகக் கொண்டது. எனவே, ஒரு தயாரிப்புக்கு மேல்நிலை ஒதுக்கீடு என்பது நேரடி உழைப்பு நேரத்திற்கு 00 5.00 என்ற மேல்நிலை வீதத்தின் அடிப்படையில் இருக்கலாம், இது பயன்படுத்தப்பட்ட மணிநேரங்களின் எண்ணிக்கையை அல்லது செலவுக் குளத்தில் மேல்நிலை செலவின் அளவை மாற்றுவதன் மூலம் மாற்றப்படலாம்.

மேல்நிலை உறிஞ்சுதல் ஒரு அறிக்கையிடல் காலகட்டத்தில் உண்மையில் ஏற்பட்ட மேல்நிலை செலவின் சரியான அளவை பிரதிபலிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை, ஏனெனில் மேல்நிலை வீதம் கடந்த காலங்களில் ஏதேனும் ஒரு கட்டத்தில் பெறப்பட்ட தகவல்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட நீண்ட காலமாக இருக்கலாம். அப்படியானால், உறிஞ்சப்பட்ட மேல்நிலை அளவு உண்மையில் ஏற்படும் மேல்நிலை அளவிலிருந்து வேறுபடலாம்.