கடன் கணக்கியல்

கடன் என்பது கடன் வாங்கிய நிதிக்கு செலுத்த வேண்டிய தொகையாக வரையறுக்கப்படுகிறது. கடனைக் கணக்கிடும்போது கடன் வாங்கியவர் அறிந்திருக்க வேண்டிய பல சிக்கல்கள் உள்ளன. கணக்கியல் பதிவுகளில் கடனை எவ்வாறு வகைப்படுத்துவது என்பது ஆரம்ப பிரச்சினை. கவலைப்பட வேண்டிய முக்கிய பகுதிகள் இங்கே:

  • ஒரு வருடத்திற்குள் கடனை செலுத்த வேண்டியிருந்தால், கடனை குறுகிய கால கடன் கணக்கில் பதிவு செய்யுங்கள். இது ஒரு பொறுப்புக் கணக்கு. வழக்கமான கடன் வரி ஒரு வருடத்திற்குள் செலுத்தப்படும், எனவே இது குறுகிய கால கடன் என வகைப்படுத்தப்படுகிறது.
  • ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக கடன் செலுத்தப்பட வேண்டும் என்றால், கடனை நீண்ட கால கடன் கணக்கில் பதிவு செய்யுங்கள். இது ஒரு பொறுப்புக் கணக்கு.
  • கடன் கிரெடிட் கார்டு அறிக்கையின் வடிவத்தில் இருந்தால், இது பொதுவாக செலுத்த வேண்டிய கணக்காகக் கையாளப்படுகிறது, எனவே கணக்கியல் மென்பொருளில் செலுத்த வேண்டிய கணக்குகள் மூலம் வெறுமனே பதிவு செய்யப்படுகிறது.

அடுத்த கடன் கணக்கியல் பிரச்சினை கடனுடன் தொடர்புடைய வட்டி செலவின் அளவை எவ்வாறு தீர்மானிப்பது என்பதுதான். இது வழக்கமாக மிகவும் எளிதானது, ஏனெனில் கடன் வழங்குபவர் நிறுவனத்திற்கு அதன் குறிப்பிட்ட பில்லிங் அறிக்கைகளுக்கான வட்டி செலவின் அளவை உள்ளடக்கியது. கடன் வரியின் விஷயத்தில், கடன் வாங்குபவர் அதன் முதன்மை சரிபார்ப்புக் கணக்கை கடன் வழங்கும் வங்கியுடன் பராமரிக்க வேண்டியிருக்கலாம், எனவே வங்கி ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு முறை சரிபார்ப்புக் கணக்கிலிருந்து வட்டியைக் கழிக்கிறது. இந்த தொகை வழக்கமாக வங்கி அறிக்கையில் வட்டி கட்டணமாக அடையாளம் காணப்படுகிறது, எனவே புத்தகக்காப்பாளர் அதை எளிதாக அடையாளம் கண்டு மாதாந்திர வங்கி நல்லிணக்க மாற்றங்களின் ஒரு பகுதியாக பதிவு செய்யலாம். மாற்றாக, கடன் வழங்குபவர் கடன் வாங்குபவருக்கு ஒரு கடனளிப்பு அட்டவணையை வழங்கக்கூடும், இது வட்டி செலவு மற்றும் கடன் திருப்பிச் செலுத்துதல் ஆகியவற்றின் விகிதாச்சாரங்களைக் கூறுகிறது, இது கடன் வழங்குபவருக்கு ஒவ்வொரு அடுத்தடுத்த கட்டணத்தையும் உள்ளடக்கும்.

கடன் தொடர்பான பல்வேறு பரிவர்த்தனைகளுக்கு எவ்வாறு கணக்கு வைப்பது என்பது அடுத்த பிரச்சினை. அவை பின்வருமாறு:

  • ஆரம்ப கடன். கடனை முதலில் எடுக்கும்போது, ​​கடனின் தன்மையைப் பொறுத்து பணக் கணக்கில் பற்று மற்றும் குறுகிய கால கடன் கணக்கு அல்லது நீண்ட கால கடன் கணக்கில் கடன் பெறுங்கள்.
  • வட்டி பணம். உடனடி கடன் திருப்பிச் செலுத்துதல் இல்லை என்றால், வட்டி மட்டுமே செலுத்தப்பட்டால், நுழைவு என்பது வட்டி செலவுக் கணக்கில் ஒரு பற்று மற்றும் பணக் கணக்கில் கடன்.
  • கலப்பு கட்டணம். வட்டி செலவு மற்றும் கடன் திருப்பிச் செலுத்துதல் ஆகிய இரண்டையும் உள்ளடக்கிய ஒரு கட்டணம் செலுத்தப்பட்டால், வட்டி செலவுக் கணக்கில் பற்று, பொருந்தக்கூடிய கடன் பொறுப்புக் கணக்கில் பற்று, மற்றும் பணக் கணக்கில் கடன் பெறுதல்.
  • இறுதி கட்டணம். பெரும்பாலான அல்லது அனைத்து கடன்களும் திருப்பிச் செலுத்தப்படும் இறுதி பலூன் கட்டணம் இருந்தால், பொருந்தக்கூடிய கடன் பொறுப்புக் கணக்கில் பற்று வைத்து பணக் கணக்கில் வரவு வைக்கவும்.