வழங்கப்பட்ட பங்கு

வழங்கப்பட்ட பங்கு என்பது முதலீட்டாளர்களுக்கு விநியோகிக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனத்தின் பங்குகள். இவை அனைத்தும் ஒரு வணிகத்தின் மொத்த உரிமையாளர் ஆர்வத்தை குறிக்கும் பங்குகள். வழங்கப்பட்ட பங்கு, விற்கப்பட்ட, ஊழியர்களுக்கு அல்லது மூன்றாம் தரப்பினருக்கு இழப்பீடு அல்லது கொடுப்பனவாக (முறையே), நன்கொடையாக அல்லது கடனைத் தீர்ப்பதில் வழங்கப்பட்ட பங்குகளை உள்ளடக்கியது - சுருக்கமாக, விநியோகிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு சாத்தியமான பங்கும். கார்ப்பரேட் வெளியாட்கள் மற்றும் உள் நபர்கள் வைத்திருக்கும் பங்குகள் இதில் அடங்கும். வழங்கப்பட்ட பங்குகளின் அளவு ஒரு நிறுவனத்தின் நிதிநிலை அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்படலாம்.

ஒரு நிறுவனம் பங்குகளை மீண்டும் பெற்று அதை ஓய்வு பெற்றால், இந்த பங்குகள் இனி வழங்கப்படுவதாக கருதப்படுவதில்லை.

வழங்கப்பட்ட பங்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட பங்குகளிலிருந்து மாறுபடும், அந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட பங்கு இயக்குநர்கள் குழுவால் வழங்கப்படுவதற்கு மட்டுமே அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது, அதே நேரத்தில் வழங்கப்பட்ட பங்கு உண்மையில் விநியோகிக்கப்படுகிறது.

ஒத்த விதிமுறைகள்

வழங்கப்பட்ட பங்கு வழங்கப்பட்ட பங்குகள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.