வட்டி வரையறை

கணக்கிடப்பட்ட வட்டி என்பது கடன் ஒப்பந்தத்தில் உள்ள விகிதத்தை விட, கடனுக்கான மதிப்பிடப்பட்ட வட்டி வீதமாகும். கடனுடன் தொடர்புடைய விகிதம் சந்தை விகிதத்திலிருந்து குறிப்பிடத்தக்க அளவில் மாறுபடும் போது கணக்கிடப்பட்ட வட்டி பயன்படுத்தப்படுகிறது. குறைந்த அல்லது வட்டி செலுத்தாத கடன் பத்திரங்களுக்கு வரி வசூலிக்க ஐஆர்எஸ் இது பயன்படுத்துகிறது.

ஒரு குறிப்புடன் பணம் செலுத்துவதை உள்ளடக்கிய ஒரு வணிக பரிவர்த்தனைக்கு இரண்டு தரப்பினரும் நுழையும்போது, ​​இயல்புநிலை அனுமானம், குறிப்புடன் தொடர்புடைய வட்டி விகிதம் சந்தை வட்டி விகிதத்திற்கு நெருக்கமாக இருக்கும். இருப்பினும், வட்டி விகிதம் குறிப்பிடப்படாத நேரங்கள் உள்ளன, அல்லது கூறப்பட்ட விகிதம் சந்தை விகிதத்திலிருந்து கணிசமாக விலகும் போது.

கூறப்பட்ட மற்றும் சந்தை வட்டி விகிதங்கள் கணிசமாக வேறுபட்டால், சந்தை விகிதத்துடன் மிக நெருக்கமாக பொருந்தக்கூடிய வட்டி வீதத்தைப் பயன்படுத்தி பரிவர்த்தனையை பதிவு செய்வது அவசியம். ஒப்பிட வேண்டிய விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளின் கீழ் ஒரு சுயாதீன கடன் வாங்குபவரும் கடன் வழங்குநரும் இதேபோன்ற ஏற்பாட்டில் நுழைந்திருந்தால் பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய விகிதத்தை தோராயமாக மதிப்பிடுவது பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய வீதமாகும். இந்த வழிகாட்டுதல் பின்வரும் சூழ்நிலைகளுக்கு பொருந்தாது:

  • ஒரு வருடத்திற்கு மிகாமல் வழக்கமான வர்த்தக விதிமுறைகளைப் பயன்படுத்தி பெறத்தக்கவைகள் மற்றும் செலுத்த வேண்டியவை

  • முன்னேற்றங்கள், வைப்புத்தொகை மற்றும் பாதுகாப்பு வைப்பு

  • ஒரு நிதி நிறுவனத்தின் வாடிக்கையாளர் பணக் கடன் நடவடிக்கைகள்

  • வட்டி விகிதங்கள் ஒரு அரசாங்க நிறுவனத்தால் பாதிக்கப்படும்போது (வரி விலக்கு பத்திரம் போன்றவை)

  • பொதுவாக சொந்தமான நிறுவனங்களுக்கு இடையிலான பரிவர்த்தனைகள் (துணை நிறுவனங்களுக்கு இடையில் போன்றவை)

கிடைத்தால், பரிவர்த்தனையில் ஈடுபட்டுள்ள பொருட்கள் அல்லது சேவைகளின் நிறுவப்பட்ட பரிமாற்ற விலையைக் கண்டறிந்து, வட்டி வீதத்தைக் கணக்கிடுவதற்கான அடிப்படையாக அதைப் பயன்படுத்துவதே கணக்கிடப்பட்ட வட்டியைப் பெறுவதற்கான விருப்பமான விருப்பமாகும். பரிவர்த்தனை விலை ரொக்க வாங்குதலில் செலுத்தப்பட்ட விலை என்று கருதப்படுகிறது. சாராம்சத்தில், இதன் பொருள் பொருட்கள் அல்லது சேவைகள் அவற்றின் நியாயமான மதிப்பில் பதிவு செய்யப்படும். குறிப்பின் தற்போதைய மதிப்புக்கும் பொருட்கள் அல்லது சேவைகளின் நியாயமான மதிப்புக்கும் இடையிலான வேறுபாடு, பின்னர் குறிப்பின் ஆயுள் முழுவதும் வட்டி செலவில் (அதாவது குறிப்பு தள்ளுபடி அல்லது பிரீமியமாக) மாற்றமாகக் கணக்கிடப்படும்.

நிறுவப்பட்ட மாற்று விலையை தீர்மானிக்க முடியாவிட்டால், குறிப்பு வழங்கப்படும் நேரத்தில் பொருந்தக்கூடிய வட்டி விகிதம் பெறப்பட வேண்டும். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விகிதம் ஒத்த கடன் மதிப்பீடுகளைக் கொண்ட ஒத்த கடன் வாங்குபவர்களுக்கு நடைமுறையில் உள்ள விகிதமாக இருக்க வேண்டும், இது பின்வரும் காரணிகளுக்கு மேலும் சரிசெய்யப்படலாம்:

  • கடன் வாங்கியவரின் கடன் நிலை

  • குறிப்பில் கட்டுப்பாட்டு ஒப்பந்தங்கள்

  • குறிப்பில் இணை

  • வாங்குபவருக்கும் விற்பனையாளருக்கும் வரி விளைவுகள்

  • கடன் வாங்குபவர் மற்ற மூலங்களிலிருந்து இதேபோன்ற நிதியுதவியைப் பெறக்கூடிய விகிதம்

இந்த பரிவர்த்தனையின் நோக்கங்களுக்காக சந்தை வட்டி விகிதத்தில் அடுத்தடுத்த மாற்றங்கள் புறக்கணிக்கப்படும்.

சரியான வட்டி விகிதம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதும், வட்டி செலவுக் கணக்கில் வேறுபாடு வசூலிக்கப்படுவதன் மூலம், கணக்கிடப்பட்ட வட்டி வீதத்திற்கும் குறிப்பின் ஆயுள் குறித்த குறிப்பின் வீதத்திற்கும் இடையிலான வேறுபாட்டை மாற்றியமைக்க இதைப் பயன்படுத்தவும். இது வட்டி முறை என்று அழைக்கப்படுகிறது. பின்வரும் எடுத்துக்காட்டு கருத்தை விளக்குகிறது.

கணக்கிடப்பட்ட வட்டி எடுத்துக்காட்டு

அர்மடிலோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் 5% வட்டி என்ற விகிதத்தில், 000 5,000,000 பத்திரத்தை வெளியிடுகிறது, இதேபோன்ற வெளியீடுகள் முதலீட்டாளர்களால் 8% வட்டிக்கு வாங்கப்படுகின்றன. பத்திரங்கள் ஆண்டுதோறும் வட்டி செலுத்துகின்றன, மேலும் அவை ஆறு ஆண்டுகளில் மீட்கப்பட வேண்டும்.

சந்தை விகிதத்தை 8% வட்டிக்கு ஈட்டுவதற்காக, முதலீட்டாளர்கள் அர்மடிலோ பத்திரங்களை தள்ளுபடியில் வாங்குகிறார்கள். பத்திரத்தின் மீதான தள்ளுபடியைப் பெற பின்வரும் கணக்கீடு பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது வட்டி செலுத்துதலின் தற்போதைய மதிப்புகள் மற்றும் ஆறு ஆண்டுகளில் செலுத்த வேண்டிய, 000 5,000,000 இன் தற்போதைய மதிப்பு, 8% வட்டி விகிதத்தின் அடிப்படையில் இரண்டு கணக்கீடுகளையும் உள்ளடக்கியது: