சரிபார்க்கப்பட்ட காசோலை வரையறை

ரத்து செய்யப்பட்ட காசோலை என்பது ஒரு சரிபார்க்கப்பட்ட காசோலை. அது சரியான முறையில் இயக்கப்பட்டவுடன், ஒரு காசோலையைப் பயன்படுத்த முடியாது. பின்வருவனவற்றையும் சேர்த்து, சரிபார்க்கப்பட்ட காசோலைக்கு பல காரணங்கள் உள்ளன:

  • காசோலையை நிரப்புவதில் தவறு ஏற்பட்டது

  • காசோலை காலியாக இருந்தது அல்லது ஓரளவு மட்டுமே நிரப்பப்பட்டது

  • காசோலை பிழையாக வழங்கப்பட்டது

  • நேரடி வைப்பு ஊதியக் கணக்கை அமைப்பதில் பயன்படுத்த காசோலை ஒரு பணியாளரால் ஒரு முதலாளியிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது

இந்த எல்லா நிகழ்வுகளிலும், வெற்றிட காசோலை பணமாக இல்லை.

ஒரு வெற்றிட காசோலை "வெற்றிட" முத்திரையுடன் துளையிடப்படலாம், அல்லது கடக்கப்படலாம், அல்லது "வெற்றிடத்தை" அதன் குறுக்கே எழுதலாம், துண்டாக்கப்படலாம் அல்லது ஒரு சரிபார்க்கப்பட்ட காசோலை கோப்பில் சேமிக்கப்படலாம். ஒரு சரிபார்க்கப்பட்ட காசோலையை நிரந்தரமாகத் தீட்டுப்படுத்துவது அல்லது அழிப்பது சிறந்தது, இதனால் யாரும் அதை ஒரு வங்கியில் பிற்காலத்தில் முன்வைக்க முடியாது, அதற்காக பணம் செலுத்தப்படுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கலாம். காசோலை தற்போது நிறுவனத்தின் வசம் இல்லை என்றால், வங்கியைத் தொடர்புகொண்டு காசோலையில் நிறுத்தக் கட்டணத்தை அங்கீகரிக்கவும் (இதற்காக வங்கி கட்டணம் வசூலிக்கும்).

கணக்கியல் அமைப்பில், காசோலை முதலில் உருவாக்கப்பட்டபோது பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும், எனவே பணம் செலுத்தும் கணக்கில் பற்றுகள் (அதிகரிக்கிறது) பணம் மற்றும் வரவுகளை (குறைக்கிறது) என்று தலைகீழ் நுழைவு செய்யப்பட வேண்டும். எனவே, கட்டணம் ஒரு செலவாக இருந்திருந்தால், கடன் தொடர்புடைய செலவுக் கணக்கில் இருக்கும்; பணம் ஒரு சொத்தைப் பெறுவதாக இருந்தால், கடன் தொடர்புடைய சொத்து கணக்கில் இருக்கும்.

காசோலை பதிவு இருந்தால், காசோலையில் அச்சிடப்பட்ட காசோலை எண்ணுடன் தொடர்புடைய கணக்கியல் பரிவர்த்தனையை நீக்குவதை பதிவு செய்ய தலைகீழ் நுழைவு தேவை.

கணினிமயமாக்கப்பட்ட கணக்கியல் அமைப்பில், வழக்கமாக ஒரு காசோலையை ரத்து செய்வதற்கான மெனு விருப்பம் உள்ளது, ஏனெனில் இது அதன் சொந்த வழக்கத்தை வைத்திருப்பதற்கு போதுமான பொதுவான செயலாகும்.