மதிப்பு கூட்டப்பட்ட செலவு

நுகர்வோருக்கு பொருட்கள் அல்லது சேவைகளின் மதிப்பை அதிகரிப்பதற்காக ஒரு சொத்து நுகரப்படும் போது மதிப்பு கூட்டப்பட்ட செலவு ஏற்படும். மதிப்பு கூட்டப்பட்ட செலவினங்களுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் விற்பனையுடன் தொடர்புடைய நேரடி பொருட்கள், நேரடி உழைப்பு மற்றும் நிறுவல் செலவுகள். இந்த செலவுகள் பொதுவாக ஒரு வணிகத்தால் ஏற்படும் மொத்த செலவினங்களில் சிறுபான்மையினராகும், இது மதிப்பு சேர்க்கப்படாத செலவுகளை அகற்றுவதற்கான குறிப்பிடத்தக்க வாய்ப்பை விட்டுச்செல்கிறது, இதன் மூலம் இலாபத்தை அதிகரிக்கும் அல்லது தயாரிப்பு விலைகளை குறைக்க அனுமதிக்கிறது.