ஒற்றை-படி வருமான அறிக்கை

ஒற்றை-படி வருமான அறிக்கை ஒரு எளிமையான வடிவத்தில் தகவல்களை வழங்குகிறது. இது அனைத்து வருவாய் வரி உருப்படிகளுக்கும் ஒரு மொத்த தொகையையும், அனைத்து செலவு வரி பொருட்களுக்கும் ஒரு மொத்த தொகையையும் பயன்படுத்துகிறது, நிகர லாபம் அல்லது இழப்பு அறிக்கையின் அடிப்பகுதியில் தோன்றும். ஒப்பீட்டளவில் எளிமையான செயல்பாடுகளைக் கொண்ட வணிகங்களால் இந்த வடிவம் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, சில வரி உருப்படிகள் பதிவாகியுள்ளன. ஒற்றை-படி வருமான அறிக்கைக்கான மாதிரி வடிவம் இங்கே: