வண்டி உள்நோக்கி மற்றும் வண்டி வெளிப்புறமாக

வண்டி ஒரு சப்ளையரிடமிருந்து ஒரு வணிகத்திற்கு பொருட்களை கொண்டு செல்வதற்கான செலவு மற்றும் ஒரு வணிகத்திலிருந்து அதன் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பொருட்களை கொண்டு செல்வதற்கான செலவு ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது.

உள்நோக்கி வண்டி சப்ளையர்களிடமிருந்து பொருட்களைப் பெறும் ஒரு நிறுவனத்தால் ஏற்படும் கப்பல் மற்றும் கையாளுதல் செலவுகள் ஆகும். வண்டியின் உள்நோக்கி மிகவும் பொருத்தமான கணக்கியல் சிகிச்சையானது, ஒரு கணக்கியல் காலத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட மேல்நிலை செலவுக் குளத்தில் அதைச் சேர்ப்பதாகும். இது ஒரு சிறிய தொகை என்றால், மேல்நிலை செலவுக் குளத்தில் சேர்க்கப்படாமல், ஏற்படும் காலகட்டத்தில் இது கட்டணம் வசூலிக்கப்படலாம். எனவே, கணக்கியல் சிகிச்சையைப் பொறுத்து, அது முதலில் இருப்புநிலைக் கணக்கில் ஒரு சொத்தாகத் தோன்றக்கூடும், பின்னர் பொருட்கள் விற்கப்படுவதால் வருமான அறிக்கையில் விற்கப்படும் பொருட்களின் விலைக்கு மாறலாம்.

வண்டி வெளிப்புறமாக ஒரு வாடிக்கையாளருக்கு பொருட்களை அனுப்பும் ஒரு நிறுவனத்தால் ஏற்படும் கப்பல் மற்றும் கையாளுதல் செலவுகள் ஆகும். இந்த செலவுக்கு நிறுவனம் வாடிக்கையாளர்களுக்கு கட்டணம் செலுத்த முடியும்; இல்லையெனில், நிறுவனம் செலவழித்த காலத்திற்கு செலவினத்தை வசூலிக்க வேண்டும். ஆகவே, வண்டியின் வெளிப்புறம் வருமான அறிக்கையில் அது தொடர்பான விற்பனை பரிவர்த்தனை அதே அறிக்கையிடல் காலத்தில் தோன்ற வேண்டும். வண்டியின் விலை பொதுவாக வருமான அறிக்கையில் விற்கப்படும் பொருட்களின் விலைக்குள் தோன்றும்.

ஒத்த விதிமுறைகள்

வண்டி உள்நோக்கி சரக்கு இன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, மேலும் வண்டி வெளியே சரக்கு அவுட் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.