அமைதியான கூட்டாளர் ஒப்பந்தம்

ஒரு அமைதியான கூட்டாளர் ஒப்பந்தம் என்பது ஒரு எழுதப்பட்ட சட்ட ஒப்பந்தமாகும், இதன் கீழ் ஒரு முதலீட்டாளர் ஒரு கூட்டாளருக்கு முதலீடு செய்ய உறுதியளிக்கிறார், வரையறுக்கப்பட்ட பங்குதாரருக்கு வழங்கப்படும் உரிமைகளுக்கு ஈடாக. ஒரு அமைதியான பங்குதாரர் ஒரு வணிகத்தின் அன்றாட நிர்வாகத்தில் பங்கெடுக்க மாட்டார், அவருடைய முதலீட்டின் அளவிற்கு மட்டுமே பொறுப்பாவார், பொதுவாக வணிகத்தில் முதலீட்டாளர் என்று பகிரங்கமாக அறியப்படுவதில்லை. இந்த ஏற்பாட்டில், நிர்வாக (அல்லது பொது) கூட்டாளர் என்பது பொதுமக்களுக்குத் தெரிந்தவர், மேலும் யார் கூடுதல் நிதிக் கடன்களைப் பெறலாம். அமைதியான கூட்டாளர் ஒப்பந்தம் இந்த ஏற்பாட்டின் விதிமுறைகளை வரையறுக்கிறது. ஒப்பந்தத்தின் பொதுவான விதிமுறைகள்:

  • கூட்டாளரின் இலாபங்கள் மற்றும் இழப்புகளில் முதலீட்டாளர் எந்த அளவு பகிர்ந்து கொள்கிறார் (பொதுவாக முதலீடு செய்யப்பட்ட நிதியின் அளவை அடிப்படையாகக் கொண்டது)

  • முதலீட்டாளரின் கூட்டாண்மை கடன்களுக்கான வரம்பு (பொதுவாக முதலீடு செய்யப்பட்ட நிதிகளின் அளவிற்கு மட்டுமே)

  • முதலீட்டாளரால் கூட்டாண்மை செய்யப்படும் முதலீட்டின் அளவு

  • முதலீட்டாளரால் வணிகத்தில் செலுத்தப்பட வேண்டிய கூடுதல் முதலீடுகளின் அளவு (சில எதிர்கால நிகழ்வுகளின் அடிப்படையில் இருக்கலாம்)

  • கூட்டாளரிடமிருந்து விலகுவதற்கான முதலீட்டாளரின் உரிமைகள் (ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு கடந்துவிட்ட பின்னரே அனுமதிக்கப்படலாம்)

  • கூட்டாண்மைக்கு அதிக நிதிகளை முதலீடு செய்வதற்கான முதலீட்டாளரின் உரிமைகள்

  • கூட்டாளரிடமிருந்து முதலீட்டாளர் எந்த இழப்பீடும் (சம்பளம் அல்லது ஊதியம் போன்றவை) பெறமாட்டார்

  • முதலீட்டாளர் எந்த வகையிலும் வணிகத்தின் செயல்பாடுகளில் பங்கேற்க முடியாது

  • ஏற்பாடுகள் நிறுத்தப்பட வேண்டிய நிபந்தனைகள் (திவால்நிலை அல்லது நிர்வாக பங்குதாரரின் மரணம் போன்றவை)

ஒரு வணிகத்தில் பொது கூட்டாளர்களை விட பல அமைதியான கூட்டாளர்கள் இருக்கலாம்.