சப்ளையர் விலைப்பட்டியல்

ஒரு சப்ளையர் விலைப்பட்டியல் என்பது ஒரு விற்பனையாளரால் வழங்கப்பட்ட பொருட்கள் அல்லது ஒரு வாடிக்கையாளருக்கு வழங்கப்படும் சேவைகளுக்காக வழங்கப்படும் பில் ஆகும். ஒரு சப்ளையர் விலைப்பட்டியலைப் பெறுபவர் அதன் வாடிக்கையாளர்களுக்கு அதன் சொந்த விலைப்பட்டியலை வழங்குகிறார், எனவே சப்ளையர் விலைப்பட்டியல்களை விற்பனையாளர் விலைப்பட்டியல்களாகக் குறிப்பிடலாம்.