கணக்கியல் பணித்தாள்

கணக்கியல் பணித்தாள் என்பது கணக்கியல் துறைக்குள் கணக்கு நிலுவைகளை பகுப்பாய்வு செய்ய மற்றும் மாதிரியாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு ஆவணம் ஆகும். கணக்கியல் உள்ளீடுகள் சரியாக பெறப்பட்டதா என்பதை உறுதிப்படுத்த ஒரு பணித்தாள் பயனுள்ளதாக இருக்கும். கணக்கியல் பணித்தாள்களின் பல எடுத்துக்காட்டுகள் பின்வருமாறு:

  • சோதனை இருப்பு மாற்றங்கள். ஒரு அறிக்கையிடல் காலத்திற்கான சரிசெய்யப்படாத சோதனை இருப்பு கணக்கியல் மென்பொருளிலிருந்து ஒரு விரிதாளில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது, பின்னர் சரிசெய்தல் உள்ளீடுகளின் விளைவுகளைத் தீர்மானிக்க விரிதாளில் சரிசெய்யப்படுகிறது. விளைவு சரியாக இருந்தால், உள்ளீடுகள் பொது லெட்ஜரில் உள்ளீடு செய்யப்படும்.

  • கணக்கு நிலுவைகள். ஒவ்வொரு இருப்புநிலைக் கணக்கின் உள்ளடக்கங்களின் பணித்தாளில் ஒரு கணக்காளர் ஒரு விரிவான பட்டியலைப் பராமரிக்கலாம். ஒரு பணித்தாள் மொத்தம் அது இணைக்கப்பட்ட கணக்கு இருப்புடன் பொருந்தவில்லை என்றால், கணக்கின் நிலுவை சரிசெய்ய வேண்டியது அவசியம். இந்த பணித்தாள்கள் வருடாந்திர தணிக்கையின் ஒரு பகுதியாக தணிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கப்படலாம், இருப்புநிலைக் கணக்குகள் சரியானவை என்பதற்கான சான்றுகள்.

கணக்கியல் பணித்தாள்களில் பிழைகள் அல்லது சூத்திரத் தவறுகள் இருக்கலாம், ஏனெனில் அவை கணக்கியல் தரவுத்தளத்திலிருந்து தனித்தனியாக இருப்பதால் கைமுறையாக பராமரிக்கப்படுகின்றன. இதன் விளைவாக, அவற்றின் சுருக்கம் மொத்தத்தை நம்புவதற்கு முன் அவற்றை கவனமாக மதிப்பாய்வு செய்வது அவசியம்.