துறைசார் மேல்நிலை வீதம்

ஒரு துறைசார் மேல்நிலை வீதம் என்பது ஒரு வணிகப் பிரிவினால் உற்பத்தி செய்யப்படும் செயல்பாட்டின் அலகுகளின் அடிப்படையில் ஒரு நிலையான கட்டணம் ஆகும். துறை மட்டத்தில் மேல்நிலை விகிதங்கள் வழக்கமாக மிகவும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட செலவு ஒதுக்கீடு சூழலில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அங்கு மேல்நிலை செலவுகளை முடிந்தவரை துல்லியமாக பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியம் உள்ளது. பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் துறைசார் மேல்நிலை விகிதங்களைப் பயன்படுத்துவதில்லை, அதற்கு பதிலாக எளிமையான தொழிற்சாலை அளவிலான மேல்நிலை வீதத்தைப் பயன்படுத்த விரும்புகின்றன.

இந்த முறை பயன்படுத்தப்பட்டால், நுகர்வு நடவடிக்கைகளின் அலகுகளின் எண்ணிக்கையால் ஒரு நிலையான துறைசார் மேல்நிலை வீதத்தை பெருக்குவதே நிலையான செலவு ஒதுக்கீடு அணுகுமுறை ஆகும். எடுத்துக்காட்டாக, எந்திரத் துறை ஒரு இயந்திர நேரத்திற்கு over 30 மேல்நிலை வசூலிக்கிறது, மற்றும் ஒரு வேலை 2.5 மணிநேர இயந்திர நேரத்தைப் பயன்படுத்தினால், மேல்நிலை ஒதுக்கீடு $ 75 ஆக இருக்கும்.