மொத்த தொழிலாளர் செலவு

மொத்த தொழிலாளர் செலவு என்பது அனைத்து ஊழியர்களும் பணிபுரிந்த மணிநேரங்களின் மொத்த செலவு, அதோடு தொடர்புடைய அனைத்து ஊதிய வரிகளும் சலுகைகளும் ஆகும். இந்த தொகை ஒரு வணிகத்திற்கான நிதி முடிவுகளின் பட்ஜெட்டில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மொத்த தொழிலாளர் செலவு பல வரி உருப்படிகளைக் கொண்டுள்ளது, அவற்றில் பின்வருவன அடங்கும்:

  • நேரடி தொழிலாளர் செலவு. உற்பத்தி ஊழியர்களுக்கு அவர்களின் கூடுதல் நேர நேரம் உட்பட வழங்கப்படும் ஊதியம் இதுவாகும்.
  • மறைமுக தொழிலாளர் செலவு. எந்தவொரு கூடுதல் நேர நேரமும் உட்பட மற்ற அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் வழங்கப்படும் ஊதியம் மற்றும் சம்பளம் இதுவாகும்.
  • ஊதிய வரிகள். இது மருத்துவ, சமூக பாதுகாப்பு மற்றும் வேலையின்மை வரிகளை உள்ளடக்கிய ஊதிய வரிகளின் முதலாளி செலுத்தும் பகுதியாகும்.
  • நன்மைகள். இது மருத்துவ காப்பீடு, ஆயுள் காப்பீடு மற்றும் பல் காப்பீடு ஆகியவற்றின் முதலாளி செலுத்தும் பகுதிகள் போன்ற ஊழியர்களின் சார்பாக செய்யப்படும் மற்ற செலவுகள் ஆகும்.