கணக்கியல் வருமானம்

கணக்கியல் வருமானம் என்பது இலாபத்தன்மை என்பது கணக்கியலின் திரட்டல் அடிப்படையைப் பயன்படுத்தி தொகுக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுவாக, கணக்கியல் வருமானம் என்பது ஒரு அறிக்கையிடல் காலகட்டத்தில் நிகர சொத்துக்களின் மாற்றம், உரிமையாளர்களிடமிருந்து எந்தவொரு ரசீதுகளையும் அல்லது விநியோகங்களையும் தவிர்த்து. இது அனைத்து செலவுகளையும் கழித்தல் வருவாயாக கணக்கிடப்படுகிறது.

கணக்கியல் வருமானம் ஒரு வணிகத்தில் ஈடுபட்டுள்ள அனைத்து செயல்பாட்டு மற்றும் நிதி நடவடிக்கைகளின் முடிவுகளைக் காட்டுகிறது.

ஒத்த விதிமுறைகள்

கணக்கியல் வருமானம் நிகர வருமானம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.