மறுமதிப்பீடு மாதிரி

மறுமதிப்பீட்டு மாதிரி ஒரு வணிகத்திற்கு ஒரு நிலையான சொத்தை அதன் மறுமதிப்பீடு செய்யப்பட்ட தொகையில் கொண்டு செல்வதற்கான விருப்பத்தை வழங்குகிறது. மறுமதிப்பீட்டைத் தொடர்ந்து, புத்தகங்களில் எடுத்துச் செல்லப்படும் தொகை சொத்தின் நியாயமான மதிப்பு, குறைவான அடுத்தடுத்த திரட்டப்பட்ட தேய்மானம் மற்றும் திரட்டப்பட்ட குறைபாடு இழப்புகள் ஆகும். இந்த அணுகுமுறையின் கீழ், எந்தவொரு காலகட்டத்திலும் நியாயமான மதிப்பிலிருந்து சுமந்து செல்லும் தொகை பொருள் ரீதியாக வேறுபடுவதில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்த, நிலையான சொத்துக்களை போதுமான அளவு இடைவெளியில் தொடர்ந்து மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும். இந்த விருப்பம் சர்வதேச நிதி அறிக்கை தரநிலைகளின் (IFRS) கீழ் மட்டுமே கிடைக்கிறது.

சில நிலையான சொத்துகளின் நியாயமான மதிப்புகள் மிகவும் கொந்தளிப்பானதாக இருக்கலாம், வருடத்திற்கு ஒரு முறை அடிக்கடி மதிப்பீடுகள் தேவைப்படுகின்றன. மற்ற பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், மூன்று முதல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை மறுமதிப்பீடுகள் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கவை என்று ஐ.எஃப்.ஆர்.எஸ் கருதுகிறது. ஒரு நிலையான சொத்து மறு மதிப்பீடு செய்யப்படும்போது, ​​கடைசி மறுமதிப்பீட்டிலிருந்து திரட்டப்பட்ட எந்தவொரு தேய்மானத்தையும் சமாளிக்க இரண்டு வழிகள் உள்ளன. தேர்வுகள்:

  • திரட்டப்பட்ட தேய்மானத்தின் அளவை விகிதாசாரமாக மீட்டமைப்பதன் மூலம் சொத்தின் சுமந்து செல்லும் தொகையை அதன் புதிதாக மதிப்பிடப்பட்ட தொகைக்கு சமமாக கட்டாயப்படுத்தவும்; அல்லது

  • புதிதாக மதிப்பிடப்பட்ட சொத்தின் மொத்த சுமைக்கு எதிராக திரட்டப்பட்ட தேய்மானத்தை அகற்றவும். இந்த முறை இரண்டு மாற்றுகளில் எளிமையானது.

ஒரு நிலையான சொத்தின் நியாயமான மதிப்பைத் தீர்மானிக்க தகுதிவாய்ந்த மதிப்பீட்டு நிபுணரால் சந்தை அடிப்படையிலான மதிப்பீட்டைப் பயன்படுத்தவும். ஒரு சொத்து சந்தை அடிப்படையிலான நியாயமான மதிப்பைப் பெற முடியாத ஒரு சிறப்பு இயல்புடையதாக இருந்தால், மதிப்பிடப்பட்ட நியாயமான மதிப்பை அடைய மாற்று முறையைப் பயன்படுத்தவும். அத்தகைய முறைகளின் எடுத்துக்காட்டுகள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட எதிர்கால பணப்புழக்கங்கள் அல்லது ஒரு சொத்தின் மாற்று செலவின் மதிப்பீட்டைப் பயன்படுத்துகின்றன.

மறுமதிப்பீட்டு மாதிரியைப் பயன்படுத்த தேர்தல் நடத்தப்பட்டால் மற்றும் ஒரு மறுமதிப்பீடு ஒரு நிலையான சொத்தின் சுமையை அதிகரிப்பதில் விளைந்தால், பிற விரிவான வருமானத்தின் அதிகரிப்பை அங்கீகரித்து, “மறுமதிப்பீட்டு உபரி” என்ற தலைப்பில் ஒரு கணக்கில் பங்குகளில் குவிக்கவும். எவ்வாறாயினும், அதிகரிப்பு லாபத்தில் அல்லது இழப்பில் முன்னர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதே சொத்துக்கான மறுமதிப்பீட்டு குறைவை மாற்றியமைத்தால், முந்தைய இழப்பின் அளவிற்கு லாபம் அல்லது இழப்பில் மறுமதிப்பீடு ஆதாயத்தை அங்கீகரிக்கவும் (இதன் மூலம் இழப்பை அழிக்கிறது).

மறுமதிப்பீடு ஒரு நிலையான சொத்தின் சுமந்து செல்லும் தொகையில் குறைவு ஏற்பட்டால், லாபம் அல்லது இழப்பு குறைவதை அடையாளம் காணவும். இருப்பினும், அந்த சொத்துக்கான மறுமதிப்பீட்டு உபரியில் கடன் இருப்பு இருந்தால், கடன் நிலுவை ஈடுசெய்ய மற்ற விரிவான வருமானம் குறைவதை அங்கீகரிக்கவும். மற்ற விரிவான வருமானத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட குறைவு ஏற்கனவே பங்குகளில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள மறுமதிப்பீட்டு உபரியின் அளவைக் குறைக்கிறது.

ஒரு நிலையான சொத்து அடையாளம் காணப்படாவிட்டால், தொடர்புடைய மறுமதிப்பீட்டு உபரியை தக்க வருவாய்க்கு மாற்றவும். தக்கவைக்கப்பட்ட வருவாய்க்கு மாற்றப்படும் இந்த உபரியின் அளவு, சொத்தின் அசல் செலவின் அடிப்படையில் தேய்மானம் மற்றும் சொத்தின் மறுமதிப்பீடு சுமந்து செல்லும் தொகையின் அடிப்படையில் தேய்மானம் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான வித்தியாசமாகும்.