மாறி செலவு வரையறை

மாறி செலவு என்பது உற்பத்தி அளவு அல்லது வழங்கப்பட்ட சேவைகளின் அளவு தொடர்பாக மாறுபடும் செலவு ஆகும். உற்பத்தி அல்லது சேவைகள் எதுவும் வழங்கப்படவில்லை என்றால், மாறுபட்ட செலவுகள் இருக்கக்கூடாது. உற்பத்தி அல்லது சேவைகள் அதிகரித்து வருகிறதென்றால், மாறி செலவுகளும் அதிகரிக்க வேண்டும். மாறி செலவின் எடுத்துக்காட்டு பிளாஸ்டிக் தயாரிப்புகளை உருவாக்கப் பயன்படுத்தப்படும் பிசின்; பிசின் என்பது ஒரு பிளாஸ்டிக் உற்பத்தியின் முக்கிய அங்கமாகும், எனவே உற்பத்தி செய்யப்படும் அலகுகளின் எண்ணிக்கையில் நேரடி விகிதத்தில் மாறுபடும். மொத்த மாறி செலவுகளைக் கணக்கிட, சூத்திரம்:

உற்பத்தி செய்யப்பட்ட அலகுகளின் மொத்த அளவு x ஒரு யூனிட்டுக்கு மாறி செலவு = மொத்த மாறி செலவு

நேரடி பொருட்கள் மாறி செலவாக கருதப்படுகின்றன. உற்பத்தி அளவுகள் மாறும்போது உழைப்பைச் சேர்க்காவிட்டால் அல்லது உற்பத்தி செயல்முறையிலிருந்து கழித்தால் நேரடி உழைப்பு ஒரு மாறி செலவாக இருக்காது. பெரும்பாலான வகை மேல்நிலை மாறி செலவாக கருதப்படவில்லை.

அனைத்து உற்பத்தி மேல்நிலை செலவுகள் மற்றும் மாறி செலவுகள் ஆகியவற்றின் மொத்த தொகை உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்களின் மொத்த செலவு அல்லது வழங்கப்பட்ட சேவைகளாகும்.

ஒரு நிறுவனம் அதன் செலவு கட்டமைப்பில் மாறி செலவினங்களின் பெரிய விகிதத்தைக் கொண்டிருந்தால், அதன் பெரும்பாலான செலவுகள் வருவாய்க்கு நேரடியான விகிதத்தில் மாறுபடும், எனவே நிலையான செலவினங்களின் அதிக விகிதத்தைக் கொண்ட ஒரு நிறுவனத்தை விட இது ஒரு வணிக வீழ்ச்சியைக் குறிக்கும்.