பொருள் மாஸ்டர்

உருப்படி மாஸ்டர் என்பது ஒரு சரக்கு உருப்படியைப் பற்றிய முக்கிய தகவல்களை பட்டியலிடும் ஒரு பதிவு. இந்த தகவலில் ஒரு பொருளின் விளக்கம், அளவீட்டு அலகு, எடை, பரிமாணங்கள், வரிசைப்படுத்தும் அளவு மற்றும் பலவற்றை உள்ளடக்கியிருக்கலாம். ஒரு உருப்படி மாஸ்டர் பல்வேறு வகையான கொள்முதல் மற்றும் உற்பத்தி திட்டமிடல் நடவடிக்கைகளுக்கு தகவல் மூலமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.