நிகர மூலதன விகிதம்

நிகர மூலதன விகிதம் என்பது செயல்பாட்டு மூலதனத்தின் அனைத்து கூறுகளின் நிகர அளவு ஆகும். ஒரு வணிகத்தில் செயல்பாட்டில் இருக்க குறுகிய காலத்தில் போதுமான அளவு நிகர நிதி உள்ளதா என்பதை வெளிப்படுத்தும் நோக்கம் கொண்டது. நிகர மூலதன விகிதத்தைக் கணக்கிட பின்வரும் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தவும்:

நடப்பு சொத்துக்கள் - தற்போதைய பொறுப்புகள் = நிகர செயல்பாட்டு மூலதன விகிதம்

இந்த அளவீட்டு பின்வரும் காரணங்களுக்காக ஒரு வணிகத்தின் பணப்புழக்கம் குறித்த பொதுவான கருத்தை மட்டுமே வழங்குகிறது:

  • இது ஒரு உண்மையான விகிதத்தைப் போலவே, செலுத்த வேண்டிய தற்போதைய கடன்களின் அளவுடன் எதிர்மறை அல்லது நேர்மறையான விளைவுகளின் மொத்தத் தொகையை தொடர்புபடுத்தாது.

  • நடப்பு சொத்துக்கள் எப்போது கலைக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்கான நேரத்தை தற்போதைய கடன்கள் செலுத்த வேண்டிய நேரத்துடன் இது ஒப்பிடாது. எனவே, நடப்பு கடன்களின் உடனடி தேவைகளை அடைவதற்கு தற்போதைய சொத்துக்களில் போதுமான உடனடி பணப்புழக்கம் இல்லாத சூழ்நிலையில் நேர்மறையான நிகர மூலதன விகிதம் உருவாக்கப்படலாம்.

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு வணிகத்தில், 000 100,000 ரொக்கம், பெறத்தக்க 250,000 கணக்குகள் மற்றும், 000 400,000 சரக்கு உள்ளது, இதற்கு எதிராக 5,000 325,000 செலுத்த வேண்டிய கணக்குகள் மற்றும் நீண்ட கால கடனின் தற்போதைய பகுதியின் 5,000 125,000 ஆகியவை ஈடுசெய்யப்படுகின்றன. நிகர செயல்பாட்டு மூலதன விகிதத்தின் கணக்கீடு, 000 300,000 நேர்மறையான இருப்பைக் குறிக்கும். எவ்வாறாயினும், சரக்குகளை கலைக்க நீண்ட நேரம் ஆகலாம், எனவே கணக்கீட்டின் நேர்மறையான முடிவுகள் இருந்தபோதிலும், குறுகிய காலத்தில் அதன் கடமைகளை நிறைவேற்ற கூடுதல் பணம் தேவைப்படுவதை வணிகத்திற்கு உண்மையில் காணலாம்.

விகிதத்தின் மாற்று பதிப்பு நிகர பணி மூலதனத்தை இருப்புநிலைக் கணக்கில் உள்ள மொத்த சொத்துகளுடன் ஒப்பிடுகிறது. இந்த வழக்கில், சூத்திரம்:

(நடப்பு சொத்துக்கள் - தற்போதைய பொறுப்புகள்) ÷ மொத்த சொத்துக்கள்

இந்த இரண்டாவது பதிப்பின் கீழ், குறுகிய கால நிகர நிதிகளின் விகிதங்களை சொத்துக்களுக்கான விகிதத்தைக் கண்காணிப்பதே இதன் நோக்கம், பொதுவாக ஒரு போக்கு வரிசையில். அவ்வாறு செய்வதன் மூலம், ஒரு வணிகமானது அதன் சொத்துக்களை படிப்படியாக நிலையான சொத்துக்கள் போன்ற நீண்ட கால சொத்துகளுக்கு அல்லது வெளியே மாற்றுகிறதா என்பதை நீங்கள் சொல்லலாம். ஒரு வணிகமானது நிலையான சொத்துக்களில் அதன் முதலீட்டைக் குறைப்பதாகவும், அதன் சொத்து இருப்புக்களை முடிந்தவரை திரவமாக வைத்திருப்பதாகவும் இது குறிப்பதால், அதிகரிக்கும் விகிதம் நல்லதாகக் கருதப்படுகிறது.