மாற்றியமைக்கப்பட்ட ஊதிய கணக்கியல்

மாற்றியமைக்கப்பட்ட ஊதிய கணக்கியல் திரட்டல் அடிப்படை கணக்கியலின் அம்சங்களை பண அடிப்படையிலான கணக்கியலுடன் ஒருங்கிணைக்கிறது. இந்த அணுகுமுறையின் நோக்கம் அரசாங்க நிதி நிதி அறிக்கைகளில் தற்போதைய நிதி ஆதாரங்களின் ஓட்டங்களை அளவிடுவது. மாற்றியமைக்கப்பட்ட ஊதிய கணக்கியலுக்கான தரங்கள் அரசாங்க கணக்கியல் தர நிர்ணய வாரியத்தால் (GASB) அமைக்கப்பட்டுள்ளன. பெயர் குறிப்பிடுவது போல, இந்த அணுகுமுறை முதன்மையாக அரசாங்க நிறுவனங்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த வேறுபட்ட அணுகுமுறை தேவைப்படுவதற்கு அரசாங்க நிறுவனங்களின் கணக்கியல் தேவைகள் இலாப நோக்கற்ற நிறுவனங்களிலிருந்து போதுமானதாக கருதப்படுகின்றன.

மாற்றியமைக்கப்பட்ட சம்பள கணக்கியலின் இரண்டு முக்கிய அம்சங்கள்:

  • கிடைக்கும் மற்றும் அளவிடக்கூடியதாக இருக்கும்போது வருவாய் அங்கீகரிக்கப்படுகிறது. 60 நாட்களுக்குள் செலுத்த வேண்டிய தற்போதைய செலவினங்களுக்கு நிதியளிக்க வருவாய் கிடைக்கும்போது கிடைக்கும். வருவாயிலிருந்து பணப்புழக்கத்தை நியாயமான முறையில் மதிப்பிடும்போது அளவீட்டுத்தன்மை ஏற்படுகிறது.

  • பொறுப்புகள் ஏற்படும் போது செலவுகள் அங்கீகரிக்கப்படுகின்றன. கணக்கியலின் சம்பள அடிப்படையில் பயன்படுத்தப்படும் அதே அணுகுமுறையே இதுதான், இருப்பினும் சரக்கு மற்றும் ப்ரீபெய்ட் பொருட்கள் முதலில் ஒரு சொத்தாக முதலீடு செய்யப்படுவதை விட, வாங்கும் போது செலவினங்களாக அங்கீகரிக்கப்படலாம். கூடுதலாக, தேய்மானம் செலவு அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. அதற்கு பதிலாக, சொத்துக்கள் வாங்கும் போது செலவுக்கு விதிக்கப்படும்.

மாற்றியமைக்கப்பட்ட சம்பள கணக்கீட்டை சம்பள அடிப்படையில் மற்றும் பண அடிப்படையிலான கணக்கியலில் இருந்து வேறுபடுத்தும் பல பெயரிடும் மரபுகள் உள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, நிகர வருமானம் அதற்கு பதிலாக அதிகப்படியான அல்லது குறைபாடு என்று அழைக்கப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் செலவுகள் செலவுகள் என குறிப்பிடப்படுகின்றன.