தொடர்ச்சியான சொத்து வரையறை

ஒரு தற்செயலான சொத்து என்பது ஒரு நிறுவனத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத எதிர்கால நிகழ்வுகளில் தொடர்ச்சியாக இருக்கும் ஒரு ஆதாயத்தின் காரணமாக எழக்கூடிய சாத்தியமான சொத்து. கணக்கியல் தரநிலைகளின்படி, ஒரு வணிகமானது ஒரு தொடர்ச்சியான சொத்தை அங்கீகரிக்கவில்லை, அதனுடன் தொடர்புடைய தொடர்ச்சியான ஆதாயம் சாத்தியமானதாக இருந்தாலும் கூட.

அதனுடன் தொடர்புடைய வருமானத்தை உணர்தல் கிட்டத்தட்ட உறுதியாக இருக்கும்போது, ​​ஒரு தற்செயலான சொத்து ஒரு உணரப்பட்ட (எனவே பதிவு செய்யக்கூடிய) சொத்தாக மாறுகிறது. இந்த வழக்கில், மாற்றம் நிகழும் காலகட்டத்தில் சொத்தை அங்கீகரிக்கவும். ஒரு தற்செயலான சொத்தின் இந்த சிகிச்சையானது ஒரு தொடர்ச்சியான பொறுப்பின் சிகிச்சையுடன் ஒத்துப்போகவில்லை, இது சாத்தியமானபோது பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் (இதன் மூலம் நிதி அறிக்கைகளின் பழமைவாத தன்மையைப் பாதுகாத்தல்).

ஒரு தற்செயலான சொத்தின் இரு பக்கங்களுக்கும் சிறந்த உதாரணம் மற்றும் தொடர்ச்சியான பொறுப்பு ஒரு வழக்கு. வாதி வழக்கை வென்று பண விருதைப் பெறுவார் என்பது சாத்தியமானதாக இருந்தாலும், வழக்கு தீர்த்து வைக்கப்படும் வரை அது தொடர்ச்சியான சொத்தை அங்கீகரிக்க முடியாது. இதற்கு நேர்மாறாக, வழக்கை இழக்கப் போகும் மற்ற தரப்பினர் இழப்பு ஏற்படக்கூடிய விரைவில் தற்செயலான பொறுப்புக்கான ஒரு ஏற்பாட்டை பதிவு செய்ய வேண்டும், மேலும் அவ்வாறு செய்ய வழக்கு தொடரப்படும் வரை காத்திருக்கக்கூடாது. ஆகவே, தற்செயலான சொத்தை அங்கீகரிப்பதற்கு முன்பாக தொடர்ச்சியான பொறுப்பை அங்கீகரிப்பது வருகிறது.

பொருளாதார நன்மைகளின் வருகை சாத்தியமானால், நிதி அறிக்கைகளுடன் வரும் குறிப்புகளில் ஒரு தற்செயலான சொத்தின் இருப்பை ஒரு வணிகம் வெளிப்படுத்தக்கூடும். அவ்வாறு செய்வது குறைந்தபட்சம் நிதிநிலை அறிக்கைகளின் வாசகர்களுக்கு சாத்தியமான சொத்து இருப்பதை வெளிப்படுத்துகிறது.

ஒரு நிறுவனத்தின் கணக்கியல் பதிவுகளில் பதிவுசெய்யப்பட்ட தொடர்ச்சியான சொத்துக்களுக்காக தணிக்கையாளர்கள் குறிப்பாக கவனமாக இருக்கிறார்கள், மேலும் அதன் நிதிநிலை அறிக்கைகள் குறித்து ஒரு கருத்தை வெளியிடுவதற்கு முன்பு அவை பதிவுகளிலிருந்து அகற்றப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்துவார்கள்.