இடமாற்ற பிழை வரையறை

இடமாற்ற பிழை என்பது தரவு உள்ளீட்டு பிழையாகும், இது கவனக்குறைவாக இரண்டு அருகிலுள்ள எண்களை மாற்றுவதன் மூலம் ஏற்படுகிறது. அத்தகைய பிழையின் இருப்புக்கான ஒரு துப்பு என்னவென்றால், பிழையின் அளவு எப்போதும் 9 ஆல் சமமாக வகுக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, 63 என்ற எண் 36 ஆக உள்ளிடப்பட்டுள்ளது, இது 27 இன் வித்தியாசமாகும். 27 எண் 9 ஐ சமமாக வகுக்கிறது. இதேபோல், 72 என்ற எண் 27 ஆக உள்ளிடப்பட்டுள்ளது, இது 45 இன் வித்தியாசமாகும், இது 9 ஆல் சமமாக வகுக்கப்படுகிறது.

இடமாற்ற பிழைகள் சரிசெய்யப்பட வேண்டும், ஏனென்றால் அவை நிதி அறிக்கைகளில் தவறான எண்களை விளைவிக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, வருவாய் எண்ணிக்கையில், 000 12,000,000 தவறாக, 000 21,000,000 என உள்ளிடப்பட்டால்,, 000 9,000,000 வித்தியாசம் வருமான அறிக்கையில் கணிசமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். இந்த அளவிலான பிழைகள் ஒரு வணிகமானது மோசடி நிதி அறிக்கையில் ஈடுபட்டுள்ளது என்ற தோற்றத்தை அளிக்கும்.

கையேடு தரவு உள்ளீட்டால் இந்த வகை பிழை ஏற்படுவதால், கையேடு தரவு உள்ளீட்டின் அளவைக் குறைக்க தானியங்கி அமைப்புகள் அல்லது பார் குறியீடு ஸ்கேனிங்கைப் பயன்படுத்துவது ஒரு தீர்வாகும்.