சரக்குக்கான கணக்கியல்

சரக்குகளுக்கான கணக்கியல் என்பது முடிவடைந்த சரக்குகளை உள்ளடக்கிய சரியான அலகு எண்ணிக்கையை தீர்மானிப்பதும், பின்னர் அந்த அலகுகளுக்கு ஒரு மதிப்பை ஒதுக்குவதும் அடங்கும். இதன் விளைவாக ஏற்படும் செலவுகள் முடிவடையும் சரக்கு மதிப்பைப் பதிவுசெய்யவும், அறிக்கையிடல் காலத்திற்கு விற்கப்படும் பொருட்களின் விலையை கணக்கிடவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த அடிப்படை சரக்கு கணக்கியல் நடவடிக்கைகள் பின்வரும் புல்லட் புள்ளிகளில் விரிவாக்கப்படுகின்றன:

 • முடிவடையும் அலகு எண்ணிக்கையைத் தீர்மானித்தல். ஒரு நிறுவனம் அதன் சரக்கு பதிவுகளை பராமரிக்க ஒரு குறிப்பிட்ட அல்லது நிரந்தர சரக்கு முறையைப் பயன்படுத்தலாம். முடிவடையும் சரக்கு சமநிலையைத் தீர்மானிக்க ஒரு கால அமைப்பு ஒரு உடல் எண்ணிக்கையை நம்பியுள்ளது, அதே நேரத்தில் ஒரு நிரந்தர அமைப்பு அதே இலக்கை அடைய சரக்கு பதிவுகளின் நிலையான புதுப்பிப்புகளைப் பயன்படுத்துகிறது.

 • பதிவு துல்லியத்தை மேம்படுத்தவும். சரக்கு நிலுவைகளை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதற்கு ஒரு நிறுவனம் நிரந்தர சரக்கு முறையைப் பயன்படுத்தினால், பரிவர்த்தனைகளின் துல்லியம் மிக முக்கியமானது.

 • உடல் எண்ணிக்கையை நடத்துங்கள். முடிவடையும் சரக்கு நிலுவைகளை உருவாக்க ஒரு நிறுவனம் அவ்வப்போது சரக்கு முறையைப் பயன்படுத்தினால், உடல் எண்ணிக்கை சரியாக நடத்தப்பட வேண்டும். அனைத்து சரக்கு பொருட்களையும் எண்ணுவதில் உள்ள முரண்பாடுகளை மேம்படுத்த ஒரு குறிப்பிட்ட தொடர் நடவடிக்கைகளை நிறைவு செய்வது இதில் அடங்கும்.

 • முடிவுக்கு வரும் சரக்குகளை மதிப்பிடுங்கள். முடிவடையும் சரக்கு இருப்புக்கு வருவதற்கு உடல் எண்ணிக்கையை நடத்த முடியாத சூழ்நிலைகள் இருக்கலாம். அப்படியானால், மொத்த இலாப முறை அல்லது சில்லறை சரக்கு முறை தோராயமான முடிவு சமநிலையைப் பெற பயன்படுத்தப்படலாம்.

 • சரக்குகளுக்கு செலவுகளை ஒதுக்குங்கள். மாதாந்திர அடிப்படையில் கணக்காளரின் முக்கிய பங்கு சரக்கு அலகு எண்ணிக்கையை முடிவுக்கு கொண்டுவருவதற்கான செலவுகளை ஒதுக்குவதாகும். செலவு அடுக்குகளின் அடிப்படைக் கருத்து, இது சரக்கு செலவினங்களைக் கண்காணிப்பதை உள்ளடக்கியது, இதில் முதல், முதல் அவுட் (ஃபிஃபோ) அடுக்கு முறை மற்றும் கடைசி, முதல் அவுட் (லிஃபோ) அமைப்பு ஆகியவை அடங்கும். ஒரு வித்தியாசமான அணுகுமுறை என்பது ஒரு வரலாற்று செலவைக் காட்டிலும் ஒவ்வொரு சரக்குப் பொருளுக்கும் ஒரு நிலையான செலவை ஒதுக்குவதாகும்.

 • மேல்நிலைக்கு சரக்குகளை ஒதுக்குங்கள். வழக்கமான உற்பத்தி வசதி அதிக அளவு மேல்நிலை செலவுகளைக் கொண்டுள்ளது, இது ஒரு அறிக்கையிடல் காலத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படும் அலகுகளுக்கு ஒதுக்கப்பட வேண்டும்.

முந்தைய புல்லட் புள்ளிகள் சரக்குகளின் மதிப்பீட்டிற்கான அத்தியாவசிய கணக்கீட்டை உள்ளடக்கியது. கூடுதலாக, வழக்கற்றுப் போன சரக்குகளுக்கான சரக்கு மதிப்புகளை எழுதுவது அவசியமாக இருக்கலாம், அல்லது கெட்டுப்போவது அல்லது ஸ்கிராப் செய்வது அல்லது சில பொருட்களின் சந்தை மதிப்பு அவற்றின் விலைக்குக் குறைந்துவிட்டதால். கூட்டு மற்றும் தயாரிப்பு தயாரிப்பு சரக்கு பொருட்களுக்கு செலவுகளை ஒதுக்குவதில் சிக்கல்கள் இருக்கலாம். பின்வரும் புல்லட் புள்ளிகளில் இந்த கூடுதல் கணக்கியல் நடவடிக்கைகளை நாங்கள் விரிவுபடுத்துகிறோம்:

 • வழக்கற்றுப் போன சரக்குகளை எழுதுங்கள். வழக்கற்றுப் போன சரக்குகளை அடையாளம் காணவும் அதனுடன் தொடர்புடைய செலவை எழுதுவதற்கும் ஒரு அமைப்பு இருக்க வேண்டும்.

 • விமர்சனம் செலவு அல்லது சந்தை குறைவாக. அந்த சந்தை மதிப்புகள் விலைக்குக் குறைந்துவிட்டால், சரக்குப் பொருட்களின் சுமையை அவற்றின் சந்தை மதிப்புகளுக்கு (பல்வேறு வரம்புகளுக்கு உட்பட்டு) எழுத வேண்டும் என்று கணக்கியல் தரநிலைகள் கட்டளையிடுகின்றன.

 • கெடுதல், மறுவேலை மற்றும் ஸ்கிராப்பிற்கான கணக்கு. எந்தவொரு உற்பத்தி நடவடிக்கையிலும், தவிர்க்க முடியாமல் குறிப்பிட்ட அளவு சரக்கு கெட்டுப்போவதும், அத்துடன் அகற்றப்பட வேண்டிய அல்லது மறுவேலை செய்யப்பட வேண்டிய பொருட்களும் இருக்கும். சாதாரண மற்றும் அசாதாரண கெட்டுப்போதல், கெட்டுப்போன பொருட்களின் விற்பனை, மறுவேலை, ஸ்கிராப் மற்றும் தொடர்புடைய தலைப்புகளுக்கு வெவ்வேறு கணக்கு உள்ளது.

 • கூட்டு தயாரிப்புகள் மற்றும் துணை தயாரிப்புகளுக்கான கணக்கு. சில உற்பத்தி செயல்முறைகள் பல தயாரிப்புகள் உருவாக்கப்படும் பிளவு-புள்ளிகளைக் கொண்டுள்ளன. இந்த சூழ்நிலைகளில் தயாரிப்பு செலவுகளை ஒதுக்குவதற்கான ஒரு நிலையான முறையை கணக்காளர் தீர்மானிக்க வேண்டும்.

 • வெளிப்பாடுகள். நிதி அறிக்கைகளில் கணக்காளர் சேர்க்க வேண்டிய சரக்கு பற்றிய சிறிய எண்ணிக்கையிலான வெளிப்பாடுகள் உள்ளன.