விளிம்பு நன்மை விகிதம்

ஒரு விளிம்பு நன்மை விகிதம் என்பது ஒரு ஊழியருக்கு வழங்கப்படும் ஊதியங்களுக்கு வழங்கப்படும் சலுகைகளின் விகிதமாகும். அனைத்து சலுகைகளின் வருடாந்திர செலவு மற்றும் செலுத்தப்பட்ட ஊதிய வரிகளை ஒன்றாகச் சேர்ப்பதன் மூலமும், செலுத்தப்படும் வருடாந்திர ஊதியத்தால் வகுப்பதன் மூலமும் விகிதம் கணக்கிடப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, செலுத்தப்பட்ட மொத்த சலுகைகள் $ 25,000 மற்றும் ஊதியம், 000 100,000 எனில், விளிம்பு நன்மை விகிதம் 25% ஆக இருக்கும்.

இந்த கணக்கீட்டின் எண்ணிக்கையில் சேர்க்கப்படும் நன்மைகளின் எடுத்துக்காட்டுகள்:

  • இயலாமை காப்பீடு

  • மருத்துவ வரியின் முதலாளி பகுதி

  • சமூக பாதுகாப்பு வரியின் முதலாளி பகுதி

  • மருத்துவ காப்பீடு

  • ஆயுள் காப்பீடு

  • ஓய்வூதிய திட்ட பங்களிப்புகள்

  • வேலையின்மை காப்பீடு

  • தொழிலாளர்களின் இழப்பீட்டு காப்பீடு

மொத்த உழைப்புச் செலவை ஆராய்வதற்கு விளிம்பு நன்மை விகிதம் பயன்படுத்தப்படலாம், குறிப்பாக வேலையை அவுட்சோர்ஸ் செய்யலாமா அல்லது நிறுவனத்தின் இருப்பிடத்தை மாற்றலாமா என்பதை தீர்மானிக்கும்போது.