ஒரு பத்திரத்தின் வெளியீட்டு விலையை எவ்வாறு கணக்கிடுவது

ஒரு பத்திரத்தின் வெளியீட்டு விலை பத்திரம் செலுத்தும் வட்டி வீதத்திற்கும் அதே தேதியில் செலுத்தப்படும் சந்தை வட்டி வீதத்திற்கும் இடையிலான உறவை அடிப்படையாகக் கொண்டது. வெளியீட்டு விலையை தீர்மானிக்க தேவையான அடிப்படை படிகள்:

  1. பத்திரத்தால் செலுத்தப்பட்ட வட்டியைத் தீர்மானிக்கவும். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு பத்திரம் வருடத்திற்கு ஒரு முறை 5% வட்டி விகிதத்தை face 1,000 முகத்தில் செலுத்தினால், வட்டி செலுத்துதல் $ 50 ஆகும்.

  2. பத்திரத்தின் தற்போதைய மதிப்பைக் கண்டறியவும். எடுத்துக்காட்டுடன் தொடர, ஐந்து ஆண்டுகளில் பத்திரம் முதிர்ச்சியடைந்தால், அதன் தற்போதைய மதிப்பு காரணி 0.74726 ஆகும், இது ஒரு அட்டவணையில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட 1 இன் தற்போதைய மதிப்புக்கு n காலங்கள் மற்றும் 6% சந்தை வட்டி விகிதத்தின் அடிப்படையில். எனவே பத்திரத்தின் தற்போதைய மதிப்பு 47 747.26 ஆகும்.

  3. வட்டி செலுத்துதலின் தற்போதைய மதிப்பைக் கணக்கிடுங்கள். எடுத்துக்காட்டுடன் தொடர, ஐந்து வருடங்களுக்கு 6% என்ற சாதாரண வருடாந்திரத்தின் தற்போதைய மதிப்பு 4.21236 ஆகும். இந்த தற்போதைய மதிப்பு காரணியை annual 50 வருடாந்திர வட்டி செலுத்துதலால் பெருக்கும்போது, ​​வட்டி செலுத்துதலுக்கான தற்போதைய மதிப்பு 10 210.62 ஐ அடைகிறோம்.

  4. பத்திர விலையை கணக்கிடுங்கள். பத்திரத்தின் விலை 7 957.88 ஆக இருக்க வேண்டும், இது ஐந்து ஆண்டுகளில் முதிர்ச்சியடையும் போது செலுத்த வேண்டிய பத்திர திருப்பிச் செலுத்துதலின் தற்போதைய மதிப்பின் தொகை மற்றும் எதிர்கால வட்டி கொடுப்பனவுகளின் தொடர்புடைய ஸ்ட்ரீமின் தற்போதைய மதிப்பு.

பத்திரத்தின் விலை அதன் முக மதிப்பை விட குறைவாக இருப்பதால், பத்திரத்தில் செலுத்தப்படும் வட்டி விகிதம் சந்தை வீதத்தை விட குறைவாக உள்ளது என்பது தெளிவாகிறது. எனவே சந்தை விகிதத்துடன் பொருந்தக்கூடிய பயனுள்ள வட்டி விகிதத்தை அடைவதற்காக முதலீட்டாளர்கள் அதன் விலையை குறைக்கிறார்கள். இந்த கணக்கீட்டின் விளைவாக பத்திரத்தின் முக மதிப்பை விட அதிக விலை இருந்திருந்தால், பத்திரத்தில் செலுத்தப்படும் வட்டி விகிதம் சந்தை விகிதத்தை விட அதிகமாக இருக்கும்.

ஒரு பத்திர வழங்குபவர் தங்கள் முக மதிப்பிலிருந்து தள்ளுபடியில் பத்திரங்களை விற்கும்போது, ​​அது தள்ளுபடியின் தொகையில் ஒரு பற்று, பணக் கணக்கில் ஒரு பற்று மற்றும் பத்திரங்களின் முழு முக மதிப்புக்கு செலுத்த வேண்டிய பத்திரங்களுக்கு கடன் ஆகியவற்றை பதிவு செய்கிறது. இது பத்திரத்தின் மீதமுள்ள காலகட்டத்தில் தள்ளுபடியை மன்னிக்கிறது, இதன் விளைவாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட வட்டி செலவினம் அதிகரிக்கும்.

ஒரு பத்திர வழங்குபவர் தங்கள் முக மதிப்புக்கு ஒரு பிரீமியத்தில் பத்திரங்களை விற்கும்போது, ​​அது பணக் கணக்கில் ஒரு பற்று, பத்திரங்களின் முழு முக மதிப்புக்கு செலுத்த வேண்டிய பத்திரங்களுக்கு கடன் மற்றும் பிரீமியத்தின் தொகையில் ஒரு கடன் ஆகியவற்றை பதிவு செய்கிறது. இது பத்திரத்தின் மீதமுள்ள காலகட்டத்தில் பிரீமியத்தை மன்னிப்புக் கோருகிறது, இதன் விளைவாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட வட்டி செலவு குறைகிறது.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found