நேரான வரி கடன்

நேரான வரி கடன்தொகை என்பது ஒரு அருவமான சொத்தின் விலையை காலப்போக்கில் ஒரு நிலையான விகிதத்தில் செலவிடுவதற்கான ஒரு முறையாகும். இந்த முறைகள் பொதுவாக அருவமான சொத்துகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, ஏனெனில் இந்த சொத்துக்கள் வழக்கமாக விரைவான விகிதத்தில் நுகரப்படுவதில்லை, சில உறுதியான சொத்துகளைப் போலவே. நேர் கோடு கடன்தொகுப்பின் கீழ் காலக் கட்டணத்தைக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம்:

(அருவமான சொத்தின் புத்தக மதிப்பு - எதிர்பார்க்கப்படும் காப்பு மதிப்பு) period காலங்களின் எண்ணிக்கை

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு வணிகம் 10,000 டாலருக்கு காப்புரிமையை வாங்கியுள்ளது, மேலும் அதை நான்கு ஆண்டுகளில் another 2,000 க்கு மற்றொரு வணிகத்திற்கு விற்க எதிர்பார்க்கிறது. அதன் நேர் கோடு கடன்தொகை கட்டணத்தின் கணக்கீடு:

($ 10,000 காப்புரிமை புத்தக மதிப்பு - $ 2,000 எதிர்பார்க்கப்படும் காப்பு மதிப்பு) ÷ 4 ஆண்டுகள்

= வருடத்திற்கு or 2,000 கடன்தொகை

நேரான வரி கடன்தொகை என்பது நேர் கோடு தேய்மானத்திற்கு சமம், இது உறுதியான சொத்துக்களைக் காட்டிலும் அருவமான சொத்துகளுக்கு பொருந்தும்.

அதே காலகட்டத்தில் தொடர்ச்சியான கால இடைவெளிக் கொடுப்பனவுகளின் மூலம் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்துவதற்கும் இந்த சொல் பயன்படுத்தப்படலாம். இந்த கொடுப்பனவுகளில் ஒவ்வொன்றும் வட்டி மற்றும் முதன்மை கூறுகளை உள்ளடக்கியது. கொடுப்பனவுகளின் ஆரம்பத்தில், கொடுப்பனவுகளில் பெரும்பகுதி வட்டி கட்டணங்கள், மிதமான அசல் திருப்பிச் செலுத்துதல்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கும். அசல் திருப்பிச் செலுத்துதல் கடனின் நிலுவைத் தொகையை படிப்படியாகக் குறைப்பதால், அடுத்தடுத்த ஒவ்வொரு கொடுப்பனவிலும் வட்டி செலவினத்தின் விகிதம் குறைகிறது, மேலும் ஒவ்வொரு கொடுப்பனவிலும் அதிகரித்த விகிதத்தை அசல் நிறுவனத்திற்கு ஒதுக்க அனுமதிக்கிறது.