விற்பனையின் சதவீதம்

விற்பனை அறிக்கையின் பட்ஜெட் தொகுப்பை உருவாக்க நிதி அறிக்கைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு வரலாற்றுச் செலவும் நிகர விற்பனையின் சதவீதமாக மாற்றப்படுகிறது, மேலும் இந்த சதவீதங்கள் பட்ஜெட் காலத்தில் முன்னறிவிக்கப்பட்ட விற்பனை நிலைக்கு பயன்படுத்தப்படும். எடுத்துக்காட்டாக, விற்பனையின் சதவீதமாக விற்கப்படும் பொருட்களின் வரலாற்று செலவு 42% ஆக இருந்தால், அதே சதவீதம் முன்னறிவிக்கப்பட்ட விற்பனை மட்டத்திற்கும் பொருந்தும். பெறத்தக்க கணக்குகள், செலுத்த வேண்டிய கணக்குகள் மற்றும் சரக்கு போன்ற சில இருப்புநிலை உருப்படிகளை முன்னறிவிப்பதற்கும் இந்த அணுகுமுறை பயன்படுத்தப்படலாம்.

இந்த முறைக்கு பின்பற்ற வேண்டிய அடிப்படை படிகள்:

  1. விற்பனைக்கும் முன்னறிவிக்கப்பட வேண்டிய பொருளுக்கும் வரலாற்று தொடர்பு இருக்கிறதா என்பதைத் தீர்மானிக்கவும்.

  2. முன்னறிவிப்பு காலத்திற்கான விற்பனையை மதிப்பிடுங்கள்.

  3. முன்னறிவிக்கப்பட்ட தொகையை அடைய விற்பனையின் பொருந்தக்கூடிய சதவீதத்தை பொருளுக்குப் பயன்படுத்துங்கள்.

விற்பனை சதவீதம் முறையின் நன்மைகள் பின்வருமாறு:

  • முன்னறிவிப்பை உருவாக்குவதற்கான விரைவான வழி இது.

  • இது விற்பனையுடன் நெருக்கமாக தொடர்புபடுத்தும் அந்த பொருட்களுக்கான உயர்தர முன்னறிவிப்புகளை வழங்க முடியும்.

இருப்பினும், இந்த நன்மைகள் பல பெரிய குறைபாடுகளால் ஈடுசெய்யப்படுவதை விட அதிகம், அவை:

  • பல செலவுகள் சரி செய்யப்பட்டுள்ளன அல்லது ஒரு நிலையான கூறுகளைக் கொண்டுள்ளன, எனவே விற்பனையுடன் தொடர்புபடுத்த வேண்டாம். எடுத்துக்காட்டாக, வாடகை செலவு விற்பனையுடன் வேறுபடுவதில்லை. பல இருப்புநிலை உருப்படிகளும் நிலையான சொத்துகள் மற்றும் கடன் போன்ற விற்பனையுடன் தொடர்புபடுத்தவில்லை.

  • படி செலவு என்பது பொருந்தக்கூடும், அங்கு செலவு மாறுபடும், ஆனால் விற்பனை நிலை வேறு தொகுதி நிலைக்கு மாறும்போது விற்பனையின் வெவ்வேறு சதவீதத்திற்கு மாறும். எடுத்துக்காட்டாக, யூனிட் எண்ணிக்கை ஆண்டுக்கு 10,000 ஐ கடந்துவிட்டால் கொள்முதல் தள்ளுபடிகள் வாங்குதல்களுக்கு பொருந்தும்.

துல்லியமான முன்னறிவிப்புகளை வழங்க இந்த முறைக்கு, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட செலவுகள் மற்றும் இருப்புநிலை உருப்படிகளுக்கு மட்டுமே இதைப் பயன்படுத்துவது சிறந்தது, அவை விற்பனையுடன் நெருக்கமாக தொடர்புபடுத்தியதாக நிரூபிக்கப்பட்ட பதிவைக் கொண்டுள்ளன. இந்த உருப்படிகளுக்கு வெளியே, விற்பனை மட்டத்தைத் தவிர மற்ற காரணிகளை உள்ளடக்கிய ஒரு விரிவான, வரி-மூலம்-வரி முன்னறிவிப்பை உருவாக்குவது நல்லது. இந்த தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அணுகுமுறை உண்மையான முடிவுகளை மிக நெருக்கமாக கணிக்கும் வரவு செலவுத் திட்டங்களை அளிக்கிறது.