உள்ளார்ந்த மதிப்பு

உள்ளார்ந்த மதிப்பு ஒரு பங்கு விருப்பத்தின் மதிப்பை அளவிடும். இது ஒரு அடிப்படை பங்கு விருப்பத்தின் உடற்பயிற்சி விலையை விட ஒரு பங்கின் நியாயமான மதிப்பின் அதிகப்படியான தொகையாகும், இது கருவி மாற்றும் பங்குகளின் எண்ணிக்கையால் பெருக்கப்படுகிறது. வழங்கப்பட்ட பங்கு விருப்பத்தின் மதிப்பை அங்கீகரிப்பதில் கருத்து பயன்படுத்தப்படுகிறது.

உள்ளார்ந்த மதிப்பின் எடுத்துக்காட்டு

லுமினென்சென்ஸ் கார்ப்பரேஷன் ஒரு தனியார் நிறுவனமாகும். இது, 000 5,000,000 மாற்றத்தக்க கடன் கருவியை வெளியிடுகிறது, இது இரண்டு ஆண்டுகளில் நிறுவனத்தின் பொதுவான பங்குக்கு $ 12 என்ற மாற்று விலையில் மாற்றப்படலாம் (இது பங்குகளின் தற்போதைய நியாயமான மதிப்பு). கடன் ஒப்பந்தத்தில் கூடுதல் விதி உள்ளது, அந்த தேதிக்குள் லுமினென்சென்ஸ் ஒரு ஆரம்ப பொது வழங்கலை நிறைவு செய்யாவிட்டால், மாற்று விலை 18 மாதங்களில் $ 8 ஆக குறைகிறது.

மாற்று விருப்பத்தின் உள்ளார்ந்த மதிப்பு பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது:

(பெறப்பட்ட நிதி conversion இறுதி மாற்று விலை) convertion மாற்று விலைகளில் வேறுபாடு)

= ($5,000,000 ÷ $8) × ($12 - $8) = $2,500,000

மாற்றக்கூடிய கருவியை வழங்கும்போது மாற்று விருப்பத்தின் உள்ளார்ந்த மதிப்பை லுமினென்சென்ஸ் அங்கீகரிக்க வேண்டும்.