அப்ஸ்ட்ரீம் இணைப்பு

ஒரு அப்ஸ்ட்ரீம் இணைப்பு என்பது குறிப்பிடத்தக்க பெரிய நிறுவனத்தில் இணைப்பதை உள்ளடக்குகிறது. சிறிய நிறுவனம் அவ்வாறு செய்வதற்கான ஒரு காரணம் என்னவென்றால், அது பெரிய நிறுவனத்தின் பரந்த தயாரிப்பு வரிசை, புவியியல் ரீதியான அணுகல், நிபுணத்துவம் மற்றும் நிர்வாக திறன்களை அணுக முடியும்.

ஒரு அப்ஸ்ட்ரீம் இணைப்பு ஒரு துணை நிறுவனத்தை அதன் பெற்றோர் நிறுவனத்துடன் இணைப்பது என்றும் வரையறுக்கப்படுகிறது.