மொத்த அந்நிய பட்டம்

மொத்த அந்நியச் செலாவணியின் அளவு என்பது வருவாயில் கொடுக்கப்பட்ட மாற்றத்துடன் தொடர்புடைய நிகர வருமானத்தின் விகிதாசார மாற்றமாகும். இது இயக்க அந்நிய அளவு மற்றும் நிதி அந்நிய அளவின் கலவையாகும். ஒரு நிறுவனம் அதிக அளவு இயக்க மற்றும் நிதித் திறனைக் கொண்டிருக்கும்போது, ​​அதன் விற்பனையில் ஒரு சாதாரண மாற்றம் கூட அதன் லாபத்தில் கணிசமான மாற்றத்தைத் தூண்டும். மொத்த அந்நியச் செலாவணியின் அளவை ஒரு பங்கின் வருவாயின் சதவீத மாற்றத்தை விற்பனையின் சதவீத மாற்றத்தால் வகுப்பதன் மூலம் கணக்கிட முடியும்.