மாறி விகித பத்திரம்

மாறி வீத பத்திரம் என்பது ஒரு பத்திரமாகும், அதன் வட்டி விகிதம் முதன்மை விகிதம் போன்ற அடிப்படை குறிகாட்டியின் சதவீதமாக மாறுபடும். அடிப்படைக் குறிகாட்டியில் தாவல்கள் வட்டி விகிதங்களில் கணிசமான அதிகரிப்புக்கு வழிவகுக்கும், எனவே இது வழங்குபவருக்கு நிதியளிப்பதற்கான ஆபத்தான வடிவமாகும். பத்திர ஒப்பந்தத்தில் மீட்பின் விருப்பத்தை சேர்ப்பதன் மூலம் அதிக வட்டி வீத செலவுகளின் அபாயத்தைத் தணிக்க முடியும், இதன் மூலம் வட்டி விகிதங்கள் அதிகப்படியான அளவிற்கு அதிகரித்தால் பத்திரங்களை திரும்ப வாங்குவதை வழங்குபவர் தேர்வு செய்யலாம்.