பண உருப்படி

நாணய உருப்படி என்பது ஒரு சொத்து அல்லது பொறுப்பு, இது ஒரு நிலையான அல்லது தீர்மானிக்கக்கூடிய எண்ணிக்கையிலான நாணயங்களைப் பெற அல்லது வழங்குவதற்கான உரிமையை தெரிவிக்கிறது. நாணயப் பொருட்கள் காலப்போக்கில் அதே அளவு நாணயமாக மாற்றப்படுகின்றன. பணப் பொருட்களின் எடுத்துக்காட்டுகள்:

  • பணம்

  • சந்தைப்படுத்தக்கூடிய பத்திரங்கள்

  • பெறத்தக்க கணக்குகள்

  • செலுத்த வேண்டிய கணக்குகள்

  • விற்பனை வரி செலுத்த வேண்டும்

  • செலுத்தத்தக்க குறிப்புகள்

பணச் சொத்துக்கள் வைத்திருக்கும் போது, ​​பணவீக்கம் அவற்றின் மதிப்பைக் குறைப்பதால் அவற்றின் வாங்கும் திறன் குறைகிறது. மாறாக, பணப் பொறுப்புகள் இருக்கும்போது, ​​அவற்றின் வாங்கும் திறன் அதிகரிக்கிறது, ஏனென்றால் பணவீக்கத்தின் விளைவுகள் காரணமாக மதிப்பு குறைந்துவிட்ட நிதிகளுடன் அவற்றை செலுத்த முடியும்.

வழங்கல் மற்றும் தேவை ஆகியவற்றின் மாற்றங்கள் மற்றும் வழக்கற்றுப்போகும் தன்மை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், அல்லாத பணப் பொருட்கள் மாறுபட்ட பணமாக மாற்றப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, வைப்புச் சான்றிதழ் போன்ற ஒரு பணப் பொருள் $ 1,000 ஆக மாற்றப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் ஒரு வாகனம் வயதுக்கு ஏற்ப அதன் மதிப்பு குறையும்.