உணர்தல்

உணர்தல் என்பது வருவாய் ஈட்டப்பட்ட நேரத்தின் புள்ளியாகும். ஒரு விற்பனையாளரிடமிருந்து மாற்றப்படும் நல்ல அல்லது சேவையின் மீது வாடிக்கையாளர் கட்டுப்பாட்டைப் பெறும்போது இது நிகழ்கிறது. இந்த தேதியின் குறிகாட்டிகள் பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்குகின்றன:

  • விற்பனையாளருக்கு கட்டணம் பெற உரிமை இருக்கும்போது.
  • பரிமாற்றப்பட்ட சொத்துக்கு வாடிக்கையாளருக்கு சட்ட தலைப்பு இருக்கும்போது. வாடிக்கையாளர் பணம் செலுத்தத் தவறியதிலிருந்து அதைப் பாதுகாக்க விற்பனையாளர் தலைப்பைத் தக்க வைத்துக் கொள்ளும்போது கூட இது அப்படியே இருக்கலாம்.
  • சொத்தின் உடல் உடைமை விற்பனையாளரால் மாற்றப்படும் போது. சரக்குகளில் வேறு இடங்களில் பொருட்கள் வைத்திருந்தாலும் அல்லது விற்பனையாளரால் பில் மற்றும் ஹோல்ட் ஏற்பாட்டின் கீழ் கூட உடைமை ஊகிக்கப்படலாம். பில்-அண்ட் ஹோல்ட் ஏற்பாட்டின் கீழ், விற்பனையாளர் வாடிக்கையாளர் சார்பாக பொருட்களை வைத்திருக்கிறார், ஆனால் வருவாயை இன்னும் அங்கீகரிக்கிறார்.
  • விற்பனையாளரால் மாற்றப்பட்ட சொத்து தொடர்பான உரிமையின் குறிப்பிடத்தக்க அபாயங்கள் மற்றும் வெகுமதிகளை வாடிக்கையாளர் எடுத்துக் கொள்ளும்போது. எடுத்துக்காட்டாக, வாடிக்கையாளர் இப்போது சொத்தை விற்கலாம், அடகு வைக்கலாம் அல்லது பரிமாறிக்கொள்ளலாம்.
  • வாடிக்கையாளர் சொத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும்போது.
  • வாடிக்கையாளர் பிற நிறுவனங்களை சொத்திலிருந்து பயன்படுத்துவதை அல்லது பெறுவதைத் தடுக்க முடியும்.

வருவாய் அங்கீகாரத்தில் உணர்தல் ஒரு முக்கிய கருத்து.