படி கையகப்படுத்தல்

கையகப்படுத்தும் நிறுவனம் ஏற்கனவே கட்டுப்படுத்தாத ஆர்வத்தை வைத்திருக்கும் ஒரு நிறுவனத்தின் மீது கட்டுப்பாட்டைப் பெறும்போது ஒரு படி கையகப்படுத்தல் நிகழ்கிறது. ஏற்கனவே சொந்தமில்லாத ஒரு வணிகத்தின் மீதமுள்ள பங்குகளை வாங்குவதற்கு இறுதியில் வாங்குபவருக்கு விருப்பம் இருக்கும்போது இந்த நிலைமை ஏற்படலாம்.