பொருள்

நிதி அறிக்கைகளின் பயனர்களின் முடிவுகளில் அது இல்லாதிருந்தால் தகவல் இருக்கும் என்று தகவல் கருதப்படுகிறது. அறிக்கையிடப்பட்ட இலாபங்கள் அல்லது நிதிநிலை அறிக்கைகளில் உள்ள தனிப்பட்ட வரி உருப்படிகளில் அதிகப்படியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்போது உருப்படிகள் பொருளாகக் கருதப்படுகின்றன.

பொருள் முடிக்கப்பட்ட பொருட்கள் தயாரிக்கப்படும் மூல பங்குகளையும் குறிக்கிறது. மூலப்பொருட்கள், கூறுகள், துணை கூறுகள் மற்றும் உற்பத்தி பொருட்கள் ஆகியவை பொருட்களின் எடுத்துக்காட்டுகள். சாராம்சத்தில், உற்பத்திச் செயல்பாட்டின் போது நுகரப்படும் எதையும் பொருள் என வகைப்படுத்தலாம்.