கணக்கியல் கருத்துக்கள்

கணக்கியல் கருத்துக்கள் என்பது பொதுவான மரபுகளின் தொகுப்பாகும், அவை கணக்கியல் சூழ்நிலைகளைக் கையாளும் போது வழிகாட்டுதல்களாகப் பயன்படுத்தப்படலாம். இந்த கருத்துக்கள் பல்வேறு கணக்கியல் தரங்களுடனும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளன, இதனால் ஒரு பயனர் ஒரு தரத்தை செயல்படுத்த மாட்டார், பின்னர் அது கணக்கியல் கருத்துக்களில் ஒன்றோடு முரண்படுவதைக் கண்டறியும். முக்கிய கணக்கியல் கருத்துக்கள் பின்வருமாறு:

 • கணக்கியல் தகவல் எல்லா வகையிலும் முழுமையானதாக இருக்க வேண்டும்.

 • கணக்கியல் தகவல்கள் சரியான நேரத்தில் பயனர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும்.

 • கணக்கியல் தகவல் பயனருக்கு எளிதில் புரியும் வகையில் வழங்கப்பட வேண்டும்.

 • கணக்கியல் தகவல் பயனர்களின் தேவைகளுக்கு பொருத்தமானதாக இருக்க வேண்டும்.

 • கணக்கியல் தகவல் நம்பகமானதாக இருக்க வேண்டும்.

 • கணக்கியல் தகவல்களில் எந்த சார்புகளும் இருக்கக்கூடாது.

 • கணக்கியல் தகவல் தொடர்புடைய வணிக பரிவர்த்தனைகளை உண்மையாக பிரதிநிதித்துவப்படுத்த வேண்டும்.

 • கணக்கியல் கொள்கைகள் காலப்போக்கில் தொடர்ந்து பயன்படுத்தப்பட வேண்டும், இதனால் நிதிநிலை அறிக்கைகள் சீரானவை மற்றும் ஒப்பிடத்தக்கவை.

 • ஒரு வணிக பரிவர்த்தனை நாணயத்தில் அளவிடப்படும்போது மட்டுமே பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்.

 • தொடர்புடைய வருவாய்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதே காலகட்டத்தில் செலவுகள் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும்.

 • ஒரு வணிகம் ஒரு கவலையாக இருக்கும் என்ற அனுமானத்தின் கீழ் நிதிநிலை அறிக்கைகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

 • அது இல்லாதிருந்தால் ஒரு பயனர் வேறுபட்ட முடிவை எடுக்க நேரிட்டால் தகவல் தெரிவிக்கப்பட வேண்டும்.

 • வருவாய் மதிப்பீடுகள் மிகைப்படுத்தப்படக்கூடாது, செலவு மதிப்பீடுகளை குறைத்து மதிப்பிடக்கூடாது.

 • வருவாய் ஈட்டப்பட்ட பின்னரே அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும்.

 • ஒரு வணிகத்தின் நிதிநிலை அறிக்கைகள் அந்த நிறுவனத்தின் சொந்த பரிவர்த்தனைகளை மட்டுமே அடிப்படையாகக் கொண்டதாக இருக்க வேண்டும், மேலும் அதன் உரிமையாளர்களுடன் ஒன்றிணைக்கப்படாது.

 • பரிவர்த்தனையின் சட்டபூர்வமான வடிவத்தை விட, ஒரு பரிவர்த்தனையின் அடிப்படை பொருள் தெரிவிக்கப்பட வேண்டும்.