அருவமான சொத்துகள் என்றால் என்ன?

அருவமான சொத்துக்கள் என்பது உடல் பொருள் இல்லாத சொத்துகள். இந்த சொத்துகளின் எடுத்துக்காட்டுகள் காப்புரிமைகள், வர்த்தக முத்திரைகள், பதிப்புரிமை மற்றும் வாடிக்கையாளர் பட்டியல்கள். பிராண்டுகளை நிறுவுவதற்கு பெரிய தொகைகளை முதலீடு செய்த நிறுவனங்கள், அவற்றின் அருவமான சொத்துகளின் மதிப்பு அவர்களின் உடல் சொத்துக்களின் மதிப்பை பெரிதும் மீறுவதைக் காணலாம். ஒரு அமைப்பு வழக்கமாக கட்டிடங்கள், நிலம் மற்றும் இயந்திரங்கள் போன்ற ஏராளமான உறுதியான சொத்துக்களைக் கொண்டுள்ளது.

கணக்கியல் பதிவுகளில் ஒரு அருவமான சொத்தை பதிவு செய்ய, அது வாங்கப்பட வேண்டும் (உள்நாட்டில் உருவாக்கப்படவில்லை) மற்றும் ஒரு கணக்கியல் காலத்திற்கு மேல் பயனுள்ள ஆயுளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். ஒரு சொத்தாக பதிவுசெய்யப்பட்டவுடன், ஒரு அருவமான சொத்து அதன் பயனுள்ள வாழ்க்கையில் மன்னிப்பு பெறுகிறது, பொதுவாக இது நேர்-வரி முறையைப் பயன்படுத்துகிறது. கடன்தொகை தேய்மானத்திற்கு சமம், சொத்தின் சுமந்து செல்லும் அளவை படிப்படியாக பூஜ்ஜியமாகக் குறைக்கும் நோக்கத்துடன், இதன் மூலம் சொத்தின் படிப்படியான நுகர்வுக்கு கணக்கிடப்படுகிறது.

ஒரு அருவமான சொத்து ஒரு நிச்சயமற்ற வாழ்க்கையைக் கொண்டிருப்பதாகக் கருதப்பட்டால், அது மன்னிப்பு பெறாது. அதற்கு பதிலாக, சொத்தின் பதிவு செய்யப்பட்ட செலவு பலவீனமடைந்துள்ளதா என்பதைப் பார்க்க அவ்வப்போது சோதிக்கப்படுகிறது. சொத்தின் நியாயமான மதிப்பு அதன் சுமந்து செல்லும் தொகைக்குக் கீழே குறையும் போது குறைபாடு ஏற்படுகிறது. குறைபாடு இருந்தால், நியாயமான மதிப்புக்கும் சுமந்து செல்லும் தொகைக்கும் இடையிலான வேறுபாடு சொத்துக்கு விதிக்கப்படுகிறது, இதன் விளைவாக சுமந்து செல்லும் தொகையை அதன் நியாயமான மதிப்பிற்குக் குறைக்கிறது.

ஒரு அருவமான சொத்து அதன் கையகப்படுத்தல் செலவில் பதிவு செய்யப்படுகிறது. இவ்வாறு, மூன்றாம் தரப்பினரிடமிருந்து காப்புரிமை வாங்கப்பட்டால், காப்புரிமைக்கு செலுத்தப்பட்ட விலை அருவமான சொத்தாக பதிவு செய்யப்படுகிறது. வணிக கையகப்படுத்துதலின் ஒரு பகுதியாக காப்புரிமை பெறப்பட்டால், காப்புரிமைக்கு ஒதுக்கப்பட்ட செலவில் காப்புரிமை கையகப்படுத்துபவர் பதிவுசெய்கிறார், இது கையகப்படுத்தும் தேதியில் அதன் நியாயமான மதிப்பிலிருந்து பெறப்படுகிறது.

கடனளிப்பவருக்கு ஈடுசெய்ய எளிதில் கலைக்கப்படாததால், ஒரு அருவமான சொத்தை பொதுவாக கடனில் பிணையமாகப் பயன்படுத்த முடியாது.