நுழைவு திறக்கிறது

ஒரு தொடக்க நுழைவு என்பது ஒரு நிறுவனத்தின் தொடக்கத்தில் நிகழும் பரிவர்த்தனைகளை பதிவு செய்ய பயன்படுத்தப்படும் ஆரம்ப நுழைவு ஆகும். தொடக்க நுழைவின் உள்ளடக்கங்களில் பொதுவாக நிறுவனத்திற்கான ஆரம்ப நிதி, அத்துடன் ஏதேனும் ஆரம்ப கடன்கள் மற்றும் பெறப்பட்ட சொத்துக்கள் ஆகியவை அடங்கும்.

கணக்கியல் காலத்தின் தொடக்கத்தில் செய்யப்பட்ட ஆரம்ப உள்ளீடுகளையும் இந்த கருத்து குறிப்பிடலாம்.