கூட்டு கையகப்படுத்தல் வரையறை

ஒரு கையகப்படுத்தல் கையகப்படுத்தல் என்பது வாங்குபவரின் ஒரு பங்கின் வருவாயை அதிகரிக்கும். ஒருங்கிணைந்த நிறுவனத்திற்கு வாங்குபவர் பங்களிக்கும் வருவாயை விட கையகப்படுத்துபவருக்கு குறைந்த விலையை வழங்குவதன் மூலம் இது நிறைவேற்றப்படுகிறது. இதன் விளைவாக ஒருங்கிணைந்த நிறுவனங்களுக்கு அவை தனித்தனியாக இருந்திருந்தால் இருந்ததை விட அதிக சந்தை மதிப்பாகும். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு பங்குக்கு 3.50 டாலர் வருவாய் ஈட்டியவர் ஒரு சிறிய நிறுவனத்தை share 4.00 பங்குக்கு வருவாயுடன் வாங்குகிறார், இதன் விளைவாக ஒரு பங்குக்கு 60 3.60 ஒருங்கிணைந்த வருவாய் கிடைக்கும். இலக்கு நிறுவனத்தை வாங்குவதற்கான செலவு ஒரு பங்கிற்கு 50 0.50 க்கும் குறைவாக இருக்கும் வரை, வாங்குபவருக்கு சாதகமான நன்மை உண்டு.

குறுக்கு விற்பனையின் மூலம் விற்பனையை அதிகரிப்பதன் மூலமாகவோ அல்லது தேவையற்ற செலவுகளை நீக்குவதன் மூலம் (பொதுவாக) செலவுகளைக் குறைப்பதன் மூலமாகவோ, கையகப்படுத்துபவர் கையகப்படுத்துபவர் குறிப்பிடத்தக்க சினெர்ஜிகளை அடையாளம் காணும்போது ஒரு திரட்டல் கையகப்படுத்தல் அதிக வாய்ப்புள்ளது.

இந்த அணுகுமுறையின் சிக்கல் என்னவென்றால், ஒருங்கிணைந்த திட்டத்தை பின்பற்றாதது, கையகப்படுத்தும் ஊழியர்களின் எதிர்ப்பு அல்லது சினெர்ஜி இலக்குகளை அமைப்பதில் அதிக நம்பிக்கை போன்ற பல்வேறு காரணங்களுக்காக எதிர்பார்க்கப்படும் சினெர்ஜிகள் உணரப்படவில்லை. இதன் விளைவாக, ஒரு கையகப்படுத்துபவர், கையகப்படுத்தும் கையகப்படுத்தல் வாய்ப்புகளை கண்டுபிடிப்பதில், அவர்களுக்கு கவனமாக திட்டமிடுவதில், மற்றும் திட்டமிட்ட அனைத்து சினெர்ஜிகளும் உண்மையில் நிறைவேற்றப்படுவதை உறுதி செய்வதில் அதிக அனுபவம் தேவை.