பண செறிவு

பண செறிவு என்பது பல வங்கிக் கணக்குகளில் உள்ள பணத்தை ஒரே மாஸ்டர் கணக்கில் திரட்டுவதாகும். நிதிகள் மிகவும் திறமையாக முதலீடு செய்யப்படலாம் அல்லது மையப்படுத்தப்பட்ட கணக்கிலிருந்து பணம் செலுத்துவதற்கு இது பயன்படுகிறது.

பண செறிவின் பயன்பாடு வட்டி சம்பாதிக்காத கணக்கில் பணம் பயன்படுத்தப்படாமல் இருப்பதற்கான வாய்ப்பை குறைக்கிறது, மேலும் குறைந்தபட்ச முதலீடு தேவைப்படும் பத்திரங்களில் முதலீடு செய்ய அனுமதிக்கிறது.