பணப்புழக்கத்திற்கும் நிதி ஓட்டத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு

பணப்புழக்கம் என்பது பணத்தின் வரத்து மற்றும் வெளிச்செல்லல்களைப் புகாரளிப்பதற்கான தற்போதைய வடிவமைப்பைக் குறிக்கிறது, அதே நேரத்தில் நிதி ஓட்டம் அதே தகவலின் துணைக்குழுவைப் புகாரளிப்பதற்கான காலாவதியான வடிவமைப்பைக் குறிக்கிறது. பணப்புழக்கம் என்பது பணப்புழக்கங்களின் அறிக்கையிலிருந்து பெறப்படுகிறது. இந்த அறிக்கை பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கணக்கியல் கோட்பாடுகளின் (GAAP) கீழ் தேவைப்படுகிறது, மேலும் ஒரு அறிக்கையிடல் காலத்தில் ஒரு வணிகத்தால் உருவாக்கப்படும் பணத்தின் வரத்து மற்றும் வெளிப்பாடுகளைக் காட்டுகிறது. பணப்புழக்கங்களின் அறிக்கையில் உள்ள தகவல்கள் பின்வரும் மூன்று பகுதிகளாக ஒருங்கிணைக்கப்படுகின்றன:

  • இயக்க நடவடிக்கைகள். ஒரு வணிகத்தின் முக்கிய வருவாய் ஈட்டும் நடவடிக்கைகள், அதாவது பொருட்கள் விற்பனையிலிருந்து பெறப்பட்ட ரசீதுகள் மற்றும் சப்ளையர்கள் மற்றும் பணியாளர்களுக்கான கொடுப்பனவுகள்.

  • முதலீட்டு நடவடிக்கைகள். சொத்து விற்பனையிலிருந்து பெறப்பட்ட பணம் போன்ற நீண்ட கால சொத்துக்களை கையகப்படுத்துதல் மற்றும் அகற்றுவது ஆகியவை அடங்கும்.

  • நிதி நடவடிக்கைகள். கடனை வழங்குதல் அல்லது திருப்பிச் செலுத்துதல் போன்ற நிதிக் கருவிகளை விற்பனை செய்வதிலிருந்தோ அல்லது செலுத்துவதிலிருந்தோ பணத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களை உள்ளடக்கியது.

பணப்புழக்கங்களின் அறிக்கை என்பது நிதிநிலை அறிக்கைகளின் முக்கிய குழுவின் ஒரு பகுதியாகும், இது ஒரு வணிக சிக்கல்கள், இது பொதுவாக வருமான அறிக்கை மற்றும் இருப்புநிலைக்குப் பிறகு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மூன்றாவது இடமாகக் கருதப்படுகிறது. வருமான அறிக்கையை ஆராய்வதன் மூலம் உடனடியாகத் தெரியாத பணத்தின் இயக்கங்களைக் கண்டறிவதில் இந்த அறிக்கை கணிசமான பயன்பாட்டைக் கொண்டுள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு வணிகமானது ஒரு பெரிய லாபத்தை ஈட்டியது என்பதை வருமான அறிக்கை வெளிப்படுத்தக்கூடும், அதே நேரத்தில் பணப்புழக்கங்களின் அறிக்கை அதே வணிகம் அவ்வாறு செய்யும்போது உண்மையில் பணத்தை இழந்ததைக் காட்டுகிறது (நிலையான சொத்துக்கள் அல்லது பணி மூலதனத்தில் பெரிய முதலீடுகள் காரணமாக இருக்கலாம்). எனவே, ஒரு வணிகத்தின் அடிப்படை ஆரோக்கியத்தை தீர்மானிக்க பணப்புழக்க பகுப்பாய்வு பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

1971 முதல் 1987 வரையிலான காலப்பகுதியில் GAAP இன் கீழ் நிதி ஓட்ட அறிக்கை தேவைப்பட்டது. அறிக்கை முதன்மையாக ஒரு அறிக்கையிடல் காலத்தின் தொடக்கத்திற்கும் முடிவிற்கும் இடையில் ஒரு நிறுவனத்தின் நிகர மூலதன நிலையில் மாற்றங்களை அறிவித்தது. நிகர செயல்பாட்டு மூலதனம் என்பது ஒரு நிறுவனத்தின் தற்போதைய சொத்துக்கள் அதன் தற்போதைய கடன்களைக் கழித்தல்.