குறிப்பிடப்படாத காசோலை

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படாத காசோலை என்பது பணம் செலுத்துபவர் உருவாக்கிய காசோலையாகும், ஆனால் காசோலை வரையப்பட்ட வங்கி காசோலை பெறுநருக்கு (பணம் செலுத்துபவர்) இன்னும் தொடர்புடைய கட்டணம் செலுத்தவில்லை. பணம் செலுத்துபவர் இதுவரை காசோலையை செலுத்துபவருக்கு வழங்காததாலோ அல்லது பணம் செலுத்துபவர் காசோலை வங்கியில் இதுவரை செலுத்தாததாலோ இருக்கலாம்.

வங்கி நல்லிணக்கத்தை உருவாக்கும்போது, ​​வங்கியால் கணக்கிடப்பட்ட பண இருப்புக்களிலிருந்து நீங்கள் குறிப்பிடப்படாத காசோலைகளை கழிப்பீர்கள், ஏனெனில் வங்கியின் காசோலை குறித்த பதிவு இன்னும் இல்லை. ஆகவே, ஏபிசி கார்ப்பரேஷனின் வங்கி அதன் சோதனை கணக்கில் ஏபிசி $ 10,000 க்கு இருப்பு வைத்திருந்தால், மற்றும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படாத காசோலைகள் $ 500 இருந்தால், சரிசெய்யப்பட்ட வங்கி இருப்புக்கு, 500 9,500 க்கு வர $ 10,000 வங்கி நிலுவையிலிருந்து $ 500 ஐக் குறைப்பீர்கள்.

ஒரு நிறுவனம் ஒரு காசோலையை வழங்கும்போது, ​​அது வழங்கப்பட்டவுடன் பணக் கணக்கில் வரவு என பதிவு செய்யப்படுகிறது (இது பணக் கணக்கில் இருப்பைக் குறைக்கிறது). இந்த நுழைவு அந்த நேரத்தில் குறிப்பிடப்படாத காசோலை என்பதால் நீங்கள் தாமதிக்க மாட்டீர்கள். காசோலை வங்கியில் வழங்கப்பட்டதா என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல் பதிவு செய்ய மேலும் பத்திரிகை உள்ளீடுகள் எதுவும் இல்லை.

ஒத்த விதிமுறைகள்

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படாத காசோலை ஒரு குறிப்பிடப்படாத செக், ஒரு சிறந்த காசோலை அல்லது ஒருவங்கியை இன்னும் அழிக்கவில்லை என்று சரிபார்க்கவும்.