ஆன்லைன் செயலாக்கம்

ஆன்லைன் செயலாக்கம் என்பது ஒரு கணினி அமைப்பில் நிகழ்நேரத்தில் பரிவர்த்தனைகளின் தொடர்ச்சியான நுழைவு ஆகும். இந்த அமைப்பிற்கு நேர்மாறானது தொகுதி செயலாக்கம் ஆகும், அங்கு பரிவர்த்தனைகள் ஆவணங்களின் அடுக்கில் குவிக்க அனுமதிக்கப்படுகின்றன, மேலும் அவை ஒரு தொகுப்பில் கணினி அமைப்பில் நுழைகின்றன.

கணினி அறிக்கைகளின் பயன்பாட்டினை மேம்படுத்துவதில் ஆன்லைன் செயலாக்கம் ஒரு முக்கிய காரணியாகும், ஏனெனில் அவை பற்றிய தகவல்கள் தற்போதையவை. எடுத்துக்காட்டாக, கிடங்கு ஊழியர்கள் ஆன்லைன் செயலாக்கத்தைப் பயன்படுத்தி கிடங்கில் உள்ள பொருட்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள பார் குறியீடுகளை ஸ்கேன் செய்யலாம், இதன் மூலம் இந்த பொருட்களின் இடத்திலிருந்து இடத்திற்கு கிடங்கில் நகர்வதை ஆவணப்படுத்தலாம். சரக்குகளைத் தேடும் ஒருவர் பின்னர் சரக்குகளின் தற்போதைய இருப்பிடத்தைத் தீர்மானிக்க இந்த தகவலை நம்பலாம். பழைய தொகுதி செயலாக்க அமைப்பின் கீழ், இந்த சரக்கு பரிமாற்ற பரிவர்த்தனைகள் அடுத்த நாள் வரை கணினி அமைப்பில் ஏற்றப்படாமல் போகலாம் - அதுவரை, கணினியால் சேமிக்கப்பட்ட சரக்கு இருப்பிட தகவல்கள் தவறானவை.

தொழிலாளர் பயன்பாட்டு கண்ணோட்டத்தில், ஆன்லைன் செயலாக்கத்தை விட தொகுதி செயலாக்கம் மிகவும் திறமையாக இருக்கும், ஏனெனில் ஊழியர்கள் குறுகிய காலத்திற்குள் அதிக எண்ணிக்கையிலான பரிவர்த்தனைகளை உழ முடியும். இருப்பினும், இந்த சூழலில் தகவல்களின் நிகழ்நேர துல்லியத்தன்மையைக் குறைப்பது தொகுதி செயலாக்கத்தை ஆன்லைன் செயலாக்கத்திற்கு குறைந்த மாற்றாக ஆக்குகிறது.